گروه پژوهشی اقتصاد و بازرگانی


گروه پژوهشی اقتصاد و بازرگانی

اعضای هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد و بازرگانی
ردیف نام و نام خانوادگی درجه تحصیلی نوع همکاری تمام وقت نیمه وقت رشته تحصیلی محل خدمت نام گروه های پژوهشی پیشنهادی
1 احمد اکبری دکترا - * اقتصاد کشاورزی - اقتصاد و بازرگانی
2 محمد حسین کریم دکترا - * اقتصاد توسعه و کشاورزی - اقتصاد و بازرگانی
3 مهدی صفدری دکترا * - علوم اقتصادی - اقتصاد و بازرگانی
4 مصیب پهلوانی دکترا * - اقتصاد سنجی - اقتصاد و بازرگانی
5 نظر دهمرده قلعه نو دکترا * - علوم اقتصادی - اقتصاد و بازرگانی
6 نورمحمد یعقوبی دکترا * - مدیریت (گرایش سیاست گذاری) - اقتصاد و بازرگانی
7 عبدالوهاب پورقاز دکترا * - آموزش و پرورش - اقتصاد و بازرگانی