تماس با مدیریت


تماس با مدیریت

ریاست
دکتر علی حاتمی
شماره تماس: 05431136500
پست الکترونیک: ahatami@math.usb.ac.ir
معاون
مهندس حسین علی متانت
شماره تماس: 05431136511
پست الکترونیکی
مدیر داخلی
مریم باقری
شماره تماس: 05431136522
پست الکترونیک: mr.baagheri@gmail.com
دبیرخانه
طاهره رجبی ستوده
شماره تماس: 05431136503
پست الکترونیک: rajabisotudeh@gmail.com
کارشناس پشتیبانی IT و پایان نامه
حمیدرضا بختیاری شهری
شماره تماس: 05431136521
پست الکترونیک: lib_it@usb.ac.ir
نرم افزار امانت سیمرغ و امور مالی
مجید مصطفایی درمیان
شماره تماس: 05431136523
پست الکترونیک: lib_info@usb.ac.ir
تدارکات
محمود علاج
شماره تماس: 05431136502