روسا اسبق


روسا اسبق

آقای دکتر داود اله وردی کبد

تاریخ شروع فعالیت: 1357/8/1

آقای دکتر مرتضی صبا

تاریخ شروع فعالیت: 1361/6/15

تاریخ پایان فعالیت: 1363/4/1

آقای دکتر پرویز سرگلزایی

تاریخ شروع فعالیت: 1363/7/7

تاریخ پایان فعالیت: 1365/3/13

آقای دکتر علی حسن زاده فروغی

تاریخ شروع فعالیت: 1371/6/26

تاریخ پایان فعالیت: 1375/11/23

آقای دکتر ناصر ثقه الاسلام

تاریخ شروع فعالیت: 1375/11/23

تاریخ پایان فعالیت: 1376/10/3

آقای دکتر رحمت الله لشکری پور

تاریخ شروع فعالیت: 1376/10/27

تاریخ پایان فعالیت: 1386/1/30

آقای دکتر حسن میش مست نهی

تاریخ شروع فعالیت: 1386/1/30

تاریخ پایان فعالیت: 1398/2/4

آقای دکتر علی حاتمی

تاریخ شروع فعالیت: 1398/2/4

تا کنون