مدیریت


مدیریت

علی حاتمی
مدیریت
علی حاتمی
ahatami@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1391 1400

وظایف

برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت بر امور کتابخانه و بررسی پیشنهاد‌ها و انتقادات بر عهده این بخش می باشد.