مرجع و نشریات مرکزی


مرجع و نشریات مرکزی

کتابدار مرجع
مریم علی احمدی
شماره تماس:05431136515
پست الکترونیک:
کتابدار نشریات لاتین و سفارش منابع الکترونیکی لاتین
سمیه اوکاتی صادق
شماره تماس: 05431136519
پست الکترونیک:lib_journals@usb.ac.ir
کتابدار نشریات فارسی
مهشید صدف تبار
شماره تماس:05431136517
پست الکترونیک:
کتابدار سمعی و بصری و طرح غدیر
فریبا ابراهیمی
شماره تماس: 05431136518
پست الکترونیک:lib_ghadir@usb.ac.ir