فهرست نویسی


فهرست نویسی

مسئول بخش فهرست نویسی
فیروزه سیاسر
شماره تماس: 05431136509
پست الکترونیک: siyasar.firuzeh@gmail.com
کارشناس فهرست نویسی (پشتیبان سیمرغ)
جمیله شه بخش
شماره تماس:05431136508
پست الکترونیک:jamileh.shah@yahoo.com
کارشناس فهرست نویسی
نجمه کریمی
شماره تماس: 05431136508
پست الکترونیک:
کارشناس فهرست نویسی ، همانند جو
مطهره سهرابی
شماره تماس: 05431136504
پست الکترونیک:sohrabi379@yahoo.com
کارشناس آماده سازی کتب
راضیه ضیایی
شماره تماس:05431136509
پست الکترونیک: