امور فرهنگی


امور فرهنگی

نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

کارشناس مربوطه/ شماره تماس

برگزاری جشنواره های قرآن و عترت ویژه دانشجویان 

کارکنان و اساتید

 

پس از اطلاع رسانی برنامه

مراجعه حضوری به کارشناس

 مسئول :   آقای محسن علی محمدی

برگزاری برنامه های مناسبتی(جشن ها ،اردوهاو...)

  ویژه کارکنان و اساتید

 

پس از اطلاع رسانی برنامه

مراجعه حضوری به کارشناس

مسئول :   خانم زیباییان

برگزاری محفل های قرآنی 

  ویژه کارکنان و اساتید

 

پس از اطلاع رسانی برنامه

مراجعه حضوری به کارشناس

مسئول :   آقای محسن علی محمدی

هاهنگی امور تشکل های اسلامی دانشگاه

 

پس از اطلاع رسانی برنامه

مراجعه حضوری به کارشناس

مسئول :   آقای محسن علی محمدی

هماهنگی فعالیت های دینی

 

پس از اطلاع رسانی برنامه

مراجعه حضوری به کارشناس

مسئول :   آقای محسن علی محمدی

برگزاری کلاس های فوق برنامه ویژه تابستان

 

پس از اطلاع رسانی برنامه

مراجعه حضوری به کارشناس

مسئول : خانم مالکی

2730