اساسنامهٔ کانون دانش‌آموختگان


اساسنامهٔ کانون دانش‌آموختگان

اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان

به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقا علم و رشد کمی و کیفی نیروهای متخصص و توسعه امور آموزشی، پژوهشی، کارآفرینانه، استمرار تعامل دانشگاه سیستان و بلوچستان با دانش‌آموختگان این دانشگاه و تحقق جمهوری اسلامی، انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه سیستان و بلوچستان که از این پس در این اساسنامه، انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

 

فصل اول- کلیات

ﻣﺎده ﯾﮏ: ﻧﺎم و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ

    1. ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر "اﻧﺠﻤﻦ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
    2. اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺸــﮑﯿﻼﺗﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ، ﭘﮋوﻫﺸــﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮي، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، کارآفرینانه، ﻣﺸــﺎوره‌اي و ورزﺷــﯽ، فعالیت می‌نماید.
    3.  اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آزادي، اﺳﺘﻘﻼل، وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ میﻧﻤﺎﯾﺪ.
    4. اﻧﺠﻤﻦ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

ﻣﺎده دو: ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ

ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ در زاهدان اﺳﺖ. اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دﻓﺎﺗﺮ ﻓﺮﻋﯽ و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط در داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده ﺳﻪ: ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

 

ﻓﺼﻞ دوم- اﻫﺪاف

ﻣﺎده ﭼﻬﺎر: اﻫﺪاف اﻧﺠﻤﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

4-1 ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻓﻦآوري ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

 4-2 ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت‌ﻫﺎي داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

4-3 ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮي از ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺎرب داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه

4-4 ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

4-5 ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

 4-6 ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎئل و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ راهﺣﻞﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ

4-7 اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه‌وري ﻣﻄﻠﻮب

4-8 آﺷﻨﺎﺳﺎزي داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

4-9 اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻐﻠﯽ و کارآفرینانه ﺑﺮاي داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ

ﻣﺎده ﭘﻨﺞ: وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

5-1 اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه

 5-2 ارائه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي اﺻﻼﺣﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫشی داﻧﺸﮕﺎه

 5-3 ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ

5-4 آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺎدان، داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ.در این خصوص، ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺑﻼغ و در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

5-5 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك میان داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر

5-6 اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه

5-7 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬب داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر

5-8 اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ، ﻣؤﺳﺴﺎت و اﻧﺠﻤﻦ‌ﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻧﺠﻤﻦ

 5-9 اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺘﻀﯽ

5-10اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﮕﺎه از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﻋﻀﻮﯾﺖ

ماده ﺷﺶ: ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

6-1 اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

6-2 دا ﺷﺘﻦ دست کم، یک ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان و ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در هیأت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان

6-3 ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

6-4 ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت ﻣؤﺳﺲ در اﺑﺘﺪا و در اداﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽشود، ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. 

ﺗﺒﺼﺮه 1  ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ هیچ‌گونه ﺣﻖ و ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داراﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2  ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮي درﺑﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ذي رﺑﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ و اداري در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 3  اﻗﻠﯿﺖ‌ﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد اﻟﺘﺰام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮه 4  ﭼﻬﺮه‌ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻤﺘﺎز اﯾﺮاﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ دارﻧﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻓﺘﺨﺎري اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎئل ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎده ﻫﻔﺖ: ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

7-1واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب و ﮔﺮوه‌ﻫﺎي ﻣﺤﺎرب ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻓﺮق ﺿﺎﻟّﻪ

7-2 در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت اﺧﻼﻗﯽ، اﻧﻈﺒﺎﻃﯽ، ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺌﻮﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان و ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺠﻤﻦ و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ، ﻧﺨﺴـﺖ ﻋﻀـﻮﯾﺖ ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﻣﺎه ﺗﻌﻠﯿﻖ و در ﺻـﻮرت ﺗﮑﺮار، ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

7-3 در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ عضویت ﺗﺎ 3 ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ وي، عضویت ﻓﺮد، ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ آن، ﻣﺠﺪدا عضویت ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

7-4 در ﺻﻮرت ﻓﻮت داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ، ﻋﻀﻮﯾﺖ وي، ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

7-5 آراء ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻀﻮ

7-6 اﺳﺘﻌﻔﺎي ﮐﺘﺒﯽ ﻋﻀﻮ

ﺗﺒﺼﺮه: ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ است. 

 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- ارﮐﺎن اﻧﺠﻤﻦ

ﻣﺎده ﻫﺸﺖ: ارﮐﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

 8-1 ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ

8-2 ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ

8-3 دﺑﯿﺮ

8-4 ﺑﺎزرﺳﺎن

8-5 ﮐﻤﯿﺘﻪ‌ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﻣﺎده ﻧﻪ: ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ.

9-1 ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد.

9-2 ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ اﻋﻀﺎء، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽشود.

9-3 ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر ﻧﺼــﻒ ﺑﻪ‌ﻋﻼوه ﯾﮏ اﻋﻀــﺎء، رﺳــﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد، دﻋﻮت ﻣﺠﺪد ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

9-4 ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ نخست، ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر دو ﺳــﻮم ﮐﻞ اﻋﻀــﺎء رﺳــﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم، ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد، ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم دﻋﻮت ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. 

ﻣﺎده ده: وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ

10-1 ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ

10-2 اﺻﻼح ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ارائه آن ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ

10-3 اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي اﺻﻠﯽ و ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ

10-4 ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ

10-5 ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ

ﺗﺒﺼﺮه: ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﺑﻪ‌ﻋﻼوه ﯾﮏ اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺼﻮب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽشود. ﻟﯿﮑﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻼح ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، رأي دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ.

ﻣﺎده ﯾﺎزده: ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ

11-1 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آن ﻫﯿأﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ تشکیل ﻣﯽ‌شود. ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ داراي 7 ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ و 2 ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ 5 ﻧﻔﺮ و اﻋﻀﺎي ﻫﯿأت ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻀﻮ 2 ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

11-2 اﻋﻀﺎي اﺻﻠﯽ و ﻋﻠﯽ‌اﻟﺒﺪل ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ در نخستین ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ اﻋﻀﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت 2 ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد اﻋﻀﺎي ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ، ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

11-3 ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽشود.

ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن ﺑﺎ راي اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

11-4 اﻋﻀﺎي ﻋﻠﯽ‌اﻟﺒﺪل ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻠﺴﺎت، دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي اﺻﻠﯽ، ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ‌اﻟﺒدل ﺣﺎﺿﺮ، ﺻﺎﺣﺐ رأي است.

11-5 ﺟﻠﺴــﺎت ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ، دست کم، ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ‌ﺑﺎر ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﯽشود و اﻋﻀــﺎء ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻀــﻮر در ﺟﻠﺴــﺎت و ﻋﻀــﻮﯾﺖ، وﺟﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده دوازده: وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ

12-1 اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آن

12-2 ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ

12-3 ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺑﯿﺮ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن

12-4 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ، ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

12-5 ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻫﺪاﯾﺎ و ﮐﻤﮏ‌های ﺑﻼﻋﻮض

12-6 ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

12-7 اﻧﺘﺨﺎب دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ از میان اﻋﻀﺎي ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ و ﯾﺎ اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪت دو ﺳﺎل 

ﺗﺒﺼﺮه: ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد درﺧﺼﻮص اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﻪ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

12-8 ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧ‌ﮑﻪ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻧﻔﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

12-9 اﺳﺘﺨﺪام، ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداري انجمن

ﻣﺎده ﺳﯿﺰده: دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺠﺮي مصوبات ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ و مسؤول حسن اﺟﺮاي ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر و ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ است.

13-1ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ:

13-1-1 اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼم اﯾﺮان

13-1-2 داﺷﺘﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت ﺷﻐﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 

13-1-3 ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﯿﻔﺮي 

13-1-4 ﮐﺴﺐ دوم ﺳﻮم آراء ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ و ﯾﺎ ﻧﺼﻒ به‌علاوه ﯾﮏ رأي در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺗﺒﺼﺮه: اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎرده: ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ

14-1 مسئوﻟﯿﺖ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﺗﻤﺎس و ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ 14-2 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻦ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ

14-3 اﻗﺎﻣﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﻋﺎوي و ﺣﻖ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ

14-4 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، اراﯾﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗأﺳﯿﺲ دﻓﺎﺗﺮ ﻓﺮﻋﯽ و آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ

14-5 ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن ﺑﻪ ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ

14-6 ﺗﻨﻈﯿﻢ، ﻫﺪاﯾﺖ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اﻧﺠﻤﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب

14-7 ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ در اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﻤﻦ

14-8 اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ از ﻃﺮف ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ 

ﺗﺒﺼﺮه: دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰده: واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﮐﻤﯿﺘﻪ‌ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺠﻤﻦ

15-1 ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح داﻧﺸﮕﺎه، در داﻧﺸﮑﺪه‌ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه، ﺷﻌﺒﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

15-2 ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺤﺪوده وﻇﺎﯾﻒ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

15-3 اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد، ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎ و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰده: ﺑﺎزرﺳﺎن اﻧﺠﻤﻦ

اﻧﺠﻤﻦ داراي دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‌وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: 

16-1 داﺷﺘﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮي ﻣؤﺛﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شود.

16-2 داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

16-3 ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم‌وﻗﺖ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ اﻋﻀﺎي ﻫﯿأت ﻋﻠﻤﯽ

17-4 ﻣﺘﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر 

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﺎزرس ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮدي ﻏﯿﺮ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﻣﺎده ﻫﻔﺪه: وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﺎن

17-1 رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺒﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص

17-2 ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﮐﺘﺒﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿأت اﺟﺮاﯾﯽ و دﺑﯿﺮ

17-3 ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

17-4 ﺑﺎزر ﺳﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺮ اﺟﻼس در دﺳﺘﺮس اﻋﻀﺎء ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻣﺎده ﻫﺠﺪه: ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ از اﻋﻀﺎء، ﻗﺒﻮل ﮐﻤﮏ و ﻫﺪاﯾﺎي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ، درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎ ﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ اﻋﻀﺎ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﻤﻦ ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﻣﺎده ﻧﻮزده: اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ

19-1 اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ‌ﺻــﻮرت اﺟﺒﺎري ﺻــﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﺎ ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳــﻮم ﮐﻞ اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده، اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

19-2 در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ، ﮐﻤﯿﺘﻪاي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ اﻣﻮر، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻣﻮال اﻧﺠﻤﻦ، ﭘﺲ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب، در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. 

ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ: ﺳﺎﯾﺮ

ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳــﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸــﺪه، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و آﺋﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات داﻧﺸــﮕﺎه سیستان و بلوچستان است. 

ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ: ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در 5 ﻓﺼﻞ، 21 ﻣﺎده و 12 ﺗﺒﺼﺮه در جلسه شماره 473 هیات رئیسه دانشگاه مورخ 1400/11/17 همزمان با موافقت با درخواست تاسیس انجمن دانش آموختگان دانشگاه سیستان و بلوچستان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رئیسه داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان رسیده اﺳﺖ.