کارمندان


کارمندان

نام و نام خانوادگی                                             سمت                                                   تلفن داخلی                        تلفن مستقیم                 

فیروزه منتظری‌فر                 رئیس اداره پژوهشی مرکز پژوهشی سیستم‌های فازی                     6292                          05433431060             

فریبا مالکی                                                  مدیر داخلی مجله فازی                                      6291                           05431136291