پژوهش و فناوری


پژوهش و فناوری

نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

کارشناس مربوطه/ شماره تماس

شیوه ‌نامه پسا دکتری http://usb.ac.ir سایت دانشگاه – معاونت پژوهش و فناوری- بخش نامه ها و آیین نامه ها – تحصیلات تکمیلی

خانم آهنگری

6244

شیوه نامه تنظیم، پیشنهاد و تصویب و اجرای طرح های درون دانشگاهی http://usb.ac.ir سایت دانشگاه – معاونت پژوهش و فناوری- بخش نامه ها و آیین نامه ها – طرح های پژوهشی

خانم آهنگری

6244

آیین نامه اعتبار پژوهشی تخصیص یافته به پایان نامه‌های تحصیلات تکميلي http://usb.ac.ir سایت دانشگاه – معاونت پژوهش و فناوری- بخش نامه ها و آیین نامه ها خانم میری

آیین نامه اعتبار پژوهشی تخصیص

یافته به اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

http://usb.ac.ir سایت دانشگاه – معاونت پژوهش و فناوری- بخش نامه ها و آیین نامه ها

خانم آهنگری

6244

تشویق نامه مقاله  دانشجوئی 

http://usb.ac.ir سایت دانشگاه – معاونت پژوهش و فناوری- بخش نامه ها و آیین نامه ها کارشناسان پژوهشی دانشگاه
دستورالعمل اجرایی محاسبه اعتبار پژوهشی (گرنت) اعضای هیات علمی http://usb.ac.ir سایت دانشگاه – معاونت پژوهش و فناوری- بخش نامه ها و آیین نامه ها

خانم آهنگری

6244

شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی http://usb.ac.ir سایت دانشگاه – معاونت پژوهش و فناوری- بخش نامه ها و آیین نامه ها خانم سرگزی
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی http://usb.ac.ir سایت دانشگاه – معاونت پژوهش و فناوری- بخش نامه ها و آیین نامه ها معاون پژوهشی دانشکده
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی http://usb.ac.ir سایت دانشگاه – معاونت پژوهش و فناوری- بخش نامه ها و آیین نامه ها معاون پژوهشی دانشکده
راهنمای فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دکتري http://usb.ac.ir سایت دانشگاه – معاونت پژوهش و فناوری- بخش نامه ها و آیین نامه ها

آقای محسن پیرامی

6239

فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت –داخل کشور http://usb.ac.ir سایت دانشگاه – معاونت پژوهش و فناوری- بخش نامه ها و آیین نامه ها معاون پژوهشی دانشکده
فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت – خارج از کشور http://usb.ac.ir سایت دانشگاه – معاونت پژوهش و فناوری- بخش نامه ها و آیین نامه ها معاون پژوهشی دانشکده