طرح های پژوهشی و مقالات


طرح های پژوهشی و مقالات

در اين مركز مطالعاتی در زمینه كشت بافت، ريزازديادي و استخراج و شناسائي تركيبات داروئي برخی گیاهان انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش­های این مرکز تاکنون در معتبرترین مجلات و نشست های علمی داخلی و خارجی ارائه گردیده که تعداد آن بالغ بر ۱۵ مورد می باشد. هم اكنون نيز بيش از ۵ پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در اين مركز در حال انجام مي باشد. برخی از این پایان نامه ها عبارتند از؛

  • ریز ازدیادی و کشت بافت گیاهان داروئی مانند پنیرباد (Withania coagulans) و درخت مسواک Salvadora persica
  • بررسی امکان جایگزینی پروتئاز گیاه داروئی پنیرباد به عنوان رنت گیاهی در صنعت پنیرسازی
  • بررسی و تعیین تنوع مورفولوژیکی، تعیین شیموتایپها و تنوع ژنتیکی بر اساس مارکرهای مولکولی DND در توده های مختلف گیاهان داروئی
  • بررسی فیتوشیمیائی انواع گیاهان داروئی