اداره رفاه


اداره رفاه

نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

کارشناس مربوطه/ شماره تماس

درخواست سفر و اماکن رفاهیکارکنان  

 

حضوری

آقای میرشکار

31136218

درخواست وام 

 

حضوری

آقای میرشکار

31136218

درخواست یا انصراف بیمه تکمیل درمان

 

حضوری

آقای میرشکار

31136218

ارائه معرفی جهت استفاده از تسهیلات رفاهی سطح شهر

 

حضوری

آقای میرشکار

31136218

درخواست خدمات بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی (بیمه سلامت )

 

حضوری

آقای میرشکار

31136218

هماهنگی اسکان با سایر دانشگاهها

ویژه هیات علمی و کارکنان

 

حضوری تلفنی

آقای میرشکار

31136218

وام مسکن وزارتی

ویژه هیات علمی

 

حضوری تلفنی

آقای میرشکار

31136218

بیمه خودرو

 

حضوری تلفنی

آقای میرشکار

31136218

تعویض پلاک

 

حضوری تلفنی

آقای میرشکار

31136218