دوره های آموزشی

دوره آموزش ایمنی عمومی آزمایشگاه ها و کارگاه ها 

ویژه دانشجویان و کارشناسان آموزشی

برای دریافت اطلاعات دوره و سیلابس کلیک نمایید.

 

دوره آموزشی ایمنی مواد شیمیایی

 

ویژه دانشجویان و کارشناسان آموزشی

برای دریافت اطلاعات دوره و سیلابس کلیک نمایید.