دوره های آموزشی

دوره آموزشی کمک های اولیه- سطح مقدماتی 

ویژه سرپرستان خوابگاه های دانشجویی :

 

دوره آموزش ایمنی عمومی آزمایشگاه ها و کارگاه ها -برگزار شد.

ویژه دانشجویان :

برای دریافت اطلاعات دوره و سیلابس کلیک نمایید.

مطالب ارائه شده در دوره را می توانید از جدول زیر انتخاب و دانلود نمایید.

شماره

عنوان موضوع

1

موارد مربوط به جلسات اول و دوم دوره ایمنی عمومی

2

عوامل زیان آور محیط آزمایشگاه

3

ایمنی مواد شیمیایی

4

ایمنی عمومی

5 اقدامـات اضطـراري
6 جلسه چهارم
 

 

دوره آموزشی ایمنی مواد شیمیایی-برگزار شد.

 

ویژه دانشجویان 

برای دریافت اطلاعات دوره و سیلابس کلیک نمایید.