رئیس اداره نگهداری فضای سبز

محرم ولیزاده
محرم ولیزاده
m.valizadeh@anrs.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1389 1401

کارکنان

مهندس مجیب بزرگ زاده
سمت: کارشناس ناظر فضای سبز
تخصص: کارشناس ارشد مهندسی علوم باغبانی
تلفن داخلی: 6595
تلفن مستقیم: 05431136595
ایمیل: bozorgzadeh@staff.usb.ac.ir
مدت همکاری: از سال 1394 تا کنون
مهندس مرتضی میر
سمت: کارشناس ناظر فضای سبز
تخصص: کارشناس ارشد زیست شناسی
تلفن داخلی: 6596
تلفن مستقیم: 05431136596
ایمیل: mortezamir2000@yahoo.com
مدت همکاری: از سال 1390 تا کنون
مهندس مریم آذرگون
سمت: کارشناس ناظر فضای سبز
تخصص: کارشناس ارشد زراعت
تلفن داخلی: 2850
تلفن مستقیم: 05431132850
ایمیل: m.azargoon10@yahoo.com
مدت همکاری: از سال 1388 تا کنون