حراست


حراست

نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

کارشناس مربوطه/ شماره تماس

صدور کارت شناسایی دانشگاهیان

(آعضا هیات علمی-کارکنان-پیمانکاران)

 

 حضوری – سازمان مرکزی – بخش صدور کارت پرسنلی

31136210

صدور کارت شناسایی دانشجویان

(کارشناسی- کارشناسی ارشد وPHD)

 

حضوری – دانشکده مهندسی شهید نیکبخت – حفاظت فیزیکی - بخش صدور کارت دانشجویی

31136311

سفرهای خارجی دانشگاهیان

(مأموریت- فرصت مطالعات- سفرهای سیاحتی و زیارتی)

ویژه هیات علمی و دانشجویان PHD

 

 حضوری – سازمان مرکزی – اسناد و مدارک مدیریت حراست دانشگاه

31132345

سفرهای خارجی دانشگاهیان

(مأموریت- سفرهای سیاحتی و زیارتی)  

ویژه کارکنان

 

 حضوری – سازمان مرکزی – اسناد و مدارک مدیریت حراست دانشگاه

31132345

مجوز تردد خودرو

 

حضوری – دانشکده مهندسی شهید نیکبخت – حفاظت فیزیکی

31136312

نظارت تصویری

 

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت – حفاظت فیزیکی

31136311