پرسشنامه دانشجویان در بدو ورود به خوابگاه دانشگاه (مربوط به ویروس جدید کرونا)

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند این فرم در زمان مقتضی که تاریخ آن متعاقبا اعلام می گردد قابل دسترس می باشد.

خاطرنشان می گردد پر کردن این فرم قبل از ورود به دانشگاه و در شهر مبداء الزامی بوده و در صورتی که اطلاعات شما در سامانه ثبت نگردد، از ورود شما پس از تعطیلات جلوگیری می گردد.