دانش‌آموختگان شاخص


دانش‌آموختگان شاخص

 

دستورالعمل اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺷﺎﺧﺺ

 

اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارج ﻧﻬﺎدن دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿّﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟّﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه سيستان و بلوچستان در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮیتی، ﻋﻠﻤﯽ ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ورزﺷﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﻧﺎم و ﻣﺸﺨّﺼﺎت آﻧﺎن در ﺑﺨﺶ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺷﺎﺧﺺ درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻧﺠﻤﻦ: اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه سيستان و بلوچستان

داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ: ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ در داﻧﺸﮕﺎه سيستان و بلوچستان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺎﺧﺺ: داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿّﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟّﻬﯽ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾّﺘﯽ، ﻋﻠﻤﯽ ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ورزﺷﯽ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از ﻋﻤﻮم داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎنچه اﻓﺮادي را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺎﻣﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ، اﻃﻼع دﻫﻨﺪ. 

 

وﺟﻮد داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، در اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪی داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ اﺛﺮ دارد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت و دﺳﺖآوردﻫﺎي اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾّﺘﯽ، ﻋﻠﻤﯽ ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ورزﺷﯽ، داﺷﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪاي ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:

 1. رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر / ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر/ وزﯾﺮ/ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ/ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن/ اﺳﺘﺎﻧﺪار/ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ/ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
 2. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺒﺮﮔﺎن
 3. ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن/ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم
 4. رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن، ﻋﻠﻤﯽ- ﮐﺎرﺑﺮدي، ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﭘﯿﺎم ﻧﻮر و آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر
 5. ﭼﻬﺮه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻠّﯽ/ ﺟﺰو داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
 6. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺷﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺮﺗﯿﭗ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
 7. ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ردﯾﻒ دادﺳﺘﺎن و ﺑﺎﻻﺗﺮ
 8. ﺳﻔﯿﺮ/ ﮐﺎردار ﯾﺎ راﯾﺰن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 9. ﻋﻀﻮ ﺷﻮراﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
 10. ﺷﻬﺮدار/ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
 11. ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻠّﯽ / ﻣﺪال آور در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ
 12. ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮري و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ/ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
 13. ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ داراي ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 14.  اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻨﺮي در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮي در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 15. داراي ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺘﺎدي در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن/ داراي اﻓﺘﺨﺎر ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 16. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪي اﺳﺘﺎد
 17. اﺳﺘﺎد/ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻠﯽ
 18. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ (ﻣﻠّﯽ)
 19. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از 30  ﻧﻔﺮ
 20.  ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از 5  ﻧﻔﺮ
 21. ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﮐﺘﺐ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻠﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎي ﻣﻠﯽ

 

اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻗﺎﻟﺐ 21 ﺑﻨﺪ در سومين ﺟﻠﺴﻪ كارگروه داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دانشگاه سیستان و بلوچستان پیشنهاد و در جلسه مورخ 1400/9/25 هيات رئيسه دانشگاه سيستان و بلوچستان تصویب گرديد.