شرح وظایف


شرح وظایف

1.     بررسي كامل پرونده هاي دانشجويان جهت انجام فراغت از تحصيل مطابق سرفصل دروس هر رشته و بر اساس آئین نامه های آموزشی
2.    انعكاس نقض و ايرادات پرونده به دانشكده ها جهت بررسي مجدد و رفع آن طبق آيين نامه هاي مربوطه 
3.    صدور گواهینامه ی پایان تحصیلات و تاييديه ريزنمرات پس از تائيد فراغت از تحصيل برای کلیه ی فارغ التحصیلان (به جز فارغ التحصیلان مشمول نظام وظیفه)  
4.    معرفي دانشجویان انصراف از تحصیل، دانشجویان اخراجی و فارغ التحصيلان مشمول، به نظام وظيفه
5.    صدور گواهینامه ی پایان تحصیلات برای فارغ التحصیلان مشمول، پس از انجام خدمت نظام وظيفه یا اخذ معافیت
6.    صدور دانشنامه و تاييديه ريزنمرات پس از انجام تعهدات آموزش رايگان براي فارغ التحصيلان
7.    انجام مكاتبات با سازمان های بورس دهنده و ادارات كل آموزش و پرورش سراسر كشور در مورد دانشجويان فارغ التحصيل متعهد به سازمان های مذکور در صورت درخواست
8.    بررسي فراغت از تحصيل و صدور تاييديه تحصيلي بنا به استعلام سازمانهاي مختلف براي فارغ التحصيلان متقاضی جذب
9.    بررسي و تائيد مدارک ترجمه شده، در صورت درخواست از دانشگاههاي خارج از کشور
10.    بایگانی پرونده کلیه دانش آموختگان