اهداف


اهداف

اهداف و ضرورتها

توجه به محصولات بومی هر ناحيه و بهره گيری از توان بالای آنها در افزايش ميزان بهره وری محصولات از اهميت بسزائی برخوردار است. استان سيستان و بلوچستان عليرغم وجود تصور عام و غير علمی مبنی بر اينکه از رهگذر قرار گرفتن در عرضهای پائين جغرافيائی و داشتن آب و هوای گرم و خشک توان چندانی برای توليدات کشاورزی و افزايش ميزان بهره وری آنها ندارد، قدرم مسلم در خصوص برخی گونه های گياهئی خاص و منحصر به فرد خود نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح بين المللی نيز جايگاه عمده ای را به خود اختصاص داده است. اين مرکز پژوهشی با نگرشها و راهکارهای علمی جديد و متدهای کارآمد در خصوص افزايش ميزان بهره وری اين گونه محصولات در نظر دارد با تکيه بر مزيت محصولات خاص ناحيه ای استان سيستان و بلوچستان همگام با آموزش علوم مرتبط، به بررسی و مطالعه بيوتکنولوژيک گونه های زراعی، داروئی و باغی موجود علی الخصوص گياهان داروئی و زينتی و در فرجام ارتقای ميزان بهره وری آنها اقدام نمايد.