تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی انجمن:

زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات، جنب پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا،

دفتر انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

 

تلفن:       ۳۱۱۳۶۸۹۰-۰۵۴ 
فکس:       ۳۱۱۳۶۸۹۲-۰۵۴

                     پست الکترونیک:      Anjomanmarzi@gmail.com