کارکنان


DDR Menu

کارکنان

سمیه اکبری

سمت: رئیس آموزش و کارشناس پژوهشی دانشکده

شماره تماس: 05431136710

حسن رضایی کهخا

سمت: کارشناس خدمات آموزشی

شماره تماس: 05431136710

مرضیه جهانتیغی

سمت : کارشناس گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

شماره تماس: 05431136703

جواد نیکبخت

سمت: کارشناس گروه علوم قرآن و حدیث

شماره تماس: 05431136708

فهیمه سرشته

سمت: کارشناس گروههای فلسفه و کلام اسلامی و ادیان و عرفان تطبیقی

شماره تماس: 05431136707

سید محمد هاشمی

سمت: کارشناس گروه معارف اسلامی

شماره تماس: 05431136709

طیبه اسماعیلی

سمت: کارشناس گروه معارف اسلامی

شماره تماس:05431132449

مرضیه پودینه

سمت: مسئول دبیرخانه

شماره تماس: 05431136703

حسن زارع

سمت: رئیس امور عمومی

شماره تماس: 05431136705

قربانعلی احمدی
سمت : مسئول حضور و غیاب کلاس ها
علی کوهستانی
نیروی خدماتی
حسین نارویی
نیروی خدماتی