کارکنان


DDR Menu

کارکنان

سمیه اکبری

سمت: مسئول آموزش کارشناس پژوهشی دانشکده

شماره تماس: 05431136710

حسن رضایی کهخا

سمت: کارشناس خدمات آموزشی

شماره تماس: 05431136710

جواد نیکبخت

سمت: کارشناس گروه علوم قرآن و حدیث

شماره تماس: 05431136707

فهیمه سرشته

سمت: کارشناس گروههای فلسفه و کلام اسلامی و ادیان و عرفان تطبیقی

شماره تماس: 05431136707

مرضیه جهانتیغی

سمت : کارشناس گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناس پژوهشی دانشکده

شماره تماس: 05431136703

سید محمد هاشمی

سمت: کارشناس گروه معارف اسلامی

شماره تماس: 05431136709

طیبه اسماعیلی

سمت: کارشناس گروه معارف اسلامی

شماره تماس:05431132449

حسن زارع

سمت: مسئول امور عمومی

شماره تماس: 05431136705

مرضیه پودینه

سمت: مسئول دبیرخانه

شماره تماس: 05431136703

قربانعلی احمدی
سمت : مسئول حضور و غیاب کلاس ها