اعضا دانشکده


اعضا دانشکده

خشایار دانش ناروئی
رئیس دانشکده
خشایار دانش ناروئی
kh_dnarooei@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1393 1397
سمیه طبسی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سمیه طبسی
somayehtabasi@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1397 1398
علیرضا دوچشمه گرگیچ
علیرضا دوچشمه گرگیچ
gorgij.a.d@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
آرمان بهاری
آرمان بهاری
arman_bahari@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1392 1398
محمد امین شیرخانی
محمد امین شیرخانی
aminshirkhani0114@gmail.com
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
سمانه صردی زید
سمانه صردی زید
soradizeid@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
فرحناز براهویی
فرحناز براهویی
farahnaz.barahuie@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1392 1398
یونس قلندرزهی
یونس قلندرزهی
younes.ghalandarzehi@chem.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
آتنا شیرانزائی
آتنا شیرانزائی
ashiranzaei@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
محسن ایرانی
محسن ایرانی
mohsen_irani91@yahoo.com
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
مربی
غلامحسن كاخا
غلامحسن كاخا
g.kakha@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار