اخبار

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق قدرت

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق قدرت

20 بهمن 1398

آقای سعید یوسفی درمیان دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت در روز جمعه 1398/11/18 از رساله خود دفاع نمود.

دفاع از رساله دکتری، در رشته مهندسی برق الکترونیک

دفاع از رساله دکتری، در رشته مهندسی برق الکترونیک

20 فروردین 1398

تاریخ دفاع رساله دکتری: پنج شنبه 1397/12/16 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: مرتضی جان­فزا ...

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق مخابرات

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق مخابرات

20 فروردین 1398

تاریخ دفاع رساله دکتری: چهار شنبه 1397/12/8 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: سید محمد حسین رنجبر...