دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


معرفی

 

در جهت توسعه دانشکده های دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از دانشکده مهندسی شهید نیکبخت در سال ۱۳۸۴ جدا گردید. هرچند که تاسیس گروه مهندسی برق و کامپیوتر از دانشکده مهندسی برق و الکترونیک به سال ۱۳۵۵ باز می گردد.

این دانشکده شامل گروه های مهندسی،

برق و الکترونیک شامل: الکترونیک، قدرت و کنترل

مخابرات شامل: دو گرایش میدان و سیستم

کامپیوتر شامل: نرم افزار و سخت افزار

و فناوری اطلاعات

می باشد.

نیروهای پرارزش و فعال دانشکده برق و کامپیوتر، اعم از دانشجو، استاد و کارمند با سعی و تلاش خویش به سوی آینده ای روشن و مترقی می شتابند. دانشکده برق و کامپیوتر با هدف ارتقاء کیفی و کمی خدمات ارائه شده توسط گروه های مختلف مجموعه مهندسی برق و کامپیوتر در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردید.

وظایف رئیس دانشکده:

 • تشکیل شورای دانشکده و نظارت بر فعالیت آن
 • شرکت در جلسات شورای دانشکده و دانشگاه
 • ارزیابی عملکرد سالیانه دانشکده و گزارش آن به ریاست دانشگاه
 • پیشنهاد مدیر گروه آموزشی به ریاست دانشگاه
 • تامین کارکنان موردنیاز دانشکده(اعم از هیات علمی و اداری) با هماهنگی واحدهای ذیربط
 • پیشنهاد ترفیع اعضای هیات علمی دانشکده به معاونت آموزشی و هیات ممیزه

اهداف و وظایف درنظر گرفته برای دانشکده به شرح ذیل می باشد:

 • انجام خدمات مختلف آموزشی،دانشجویی
 • آموزش نظری و علمی دانشجویان طبق برنامه مصوب
 • انجام تحقیقات علمی برحسب نیازهای اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی کشور در چارچوب برنامه های دانشگاه
 • برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی از طریق همکاری با واحدهای ذیربط دانشگاه
 • دراختیار گذاشتن تسهیلات آموزشی و غیرآموزشی برای دانشجویان دانشکده
 • برقراری روابط علمی و آموزشی با متخصصان و دانشگاه های داخلی و خارجی و تبادل اعضای هیات علمی و دانشجو از طریق همکاری با مقامات ذیربط، تامین و تشکیل کادر آموزشی دانشکده و همکاری در این زمینه با سایر دانشکده ها در صورت همکاری با دفتر طرح و برنامه و برنامه دانشگاه در تهیه و تنظیم بودجه سالانه دانشکده
 • انجام امور مالی و اداری دانشکده در حدود اختیارات

هماهنگی گروه های آموزشی و اجرای ضوابط و مقررات آموزشی و پژوهشی، در شورای تخصصی آموزشی - پژوهشی دانشکده با ترکیب رئیس دانشکده و معاون آموزشی انجام می شود.

وظایف این شورا به شرح ذیل می باشد:

 • برنامه ریزی جهت فراهم ساختن زمینه اجرای مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه ابلاغ می شود
 • تدوین سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • بررسی و تدوین برنامه های آموزشی دانشکده
 • اتخاذ تصمیم های اجرایی جهت هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
 • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به اعضای هیات علمی و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط
 • ارزیابی و تایید کتب و جزوه ها و سایر مواد درسی مورد استفاده اعضای هیات علمی
 • بررسی و ارزیابی تالیفات و ترجمه های علمی و مقالات پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده به منظور ترفیع و ارتقای مرتبه علمی آنان و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط
 • بررسی و ارزیابی محتوای دروس به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط

وظایف و اختیارات گروه های آموزشی:

 • تهیه برنامه های آموزشی که در گروه تدریس می شود
 • هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی و پژوهشی در رشته های مربوط در گروه
 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب کتب و جزوه های درسی و اظهارنظر در مورد محتوای دروس براساس برنامه ها و سرفصل های مصوب شورای عالی برنامه ریزی
 • اظهارنظر درباره ساعات تدریس، تحقیق و مشاوره اعضای گروه
 • اظهارنظر راجع به سیاست گروه در مورد پذیرش(تغییر رشته، انتقال،میهمان، مرخصی) دانشجویان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان
 • بررسی طرح های تخصصی ارائه شده از طرف اعضای گروه و پیشنهاد آنها به شورای دانشکده
 • پیش بینی نیاز گروه به پذیرش عضو جدید به عنوان کادر هیات علمی متخصص و اظهارنظر درباره ماموریت های علمی اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای دانشکده در مورد صلاحیت علمی داوطلبان استخدام
 • بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سرفصل ها و تجدید نظر در عنوان درس ها به لحاظ اختصاصی و اختیاری و همچنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت های علمی برای تصویب در شورای عالی برنامه ریزی