اعضا هیأت علمی


اعضا هیأت علمی

محمدجواد آذین فر
محمدجواد آذین فر
j.azinfar@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1388 1400
آزاده آگاه
آزاده آگاه
agah_eng@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1391 1399
ابراهیم الهی زینی
ابراهیم الهی زینی
elahi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1385 1400
هادی بجاری ولم
هادی بجاری ولم
hbejari@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
مربی
1391 1395
مرضیه حسینی نسب
مرضیه حسینی نسب
hosseininasab@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1392 1400
علی اكبر دایا
علی اكبر دایا
aliakbardaya@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1391 1398
سهیل زارع مطلق
سهیل زارع مطلق
s_zare@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1387 1399
سید امیر اسعد فاطمی
سید امیر اسعد فاطمی
afatemi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1386 1398