کرسی های برگزار شده


کرسی های برگزار شده

کرسی های برگزار شده در دانشگاه سیستان و بلوچستان

ردیف

عنوان کرسی

ارائه دهنده

نوع کرسی

1

مفهوم نیاز در تاولی از صحیفه سجادیه

دکتر سید علیقلی روشن

ترویجی

2

تعیین راهبردها و موانع نظری سیاست های حاکمیتی بر عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی

دکتر باقر کرد

ترویجی

3

تأثیر شیطان بر ساحت های وجودی انسان

دکتر سید محمد حسین موسوی

ترویجی

4

بررسی جریان نقل و نگارش حدیث در نیمه نخست قرن اول هجری

دکتر علیرضا حیدری نسب

ترویجی

5

شاخص های مفهوم غلو و تاثیر آن در شناخت امام (ع)

دکتر غلام رضا رضوی دوست

ترویجی

6

خلع بدن از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

دکتر علی اکبر نصیری

ترویجی

7

بررسی و نقد اصالت وجود صدرایی در حکمت اشراق

دکتر مرتضی عرقانی

ترویجی

8

استلزامات سیاسی – اجتماعی نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

دکتر عبدالرسول حسنی فر

ترویجی

9

جهانی سازی پتانسیل های محلی و ارتقای هویت ملی

دکتر محمد عثمان حسین بر

ترویجی

10

دفاع از حلاج و یارانش با روش هرمنوتیک گادامر

دکتر مریم شعبان زاده

ترویجی

11

دموکراسی در کلاس درس

دکتر سید رضا بلاغت

ترویجی

12

احساسات حلقه گمشده در نظام عدالت کیفری

دکتر محمد رضا حسنی

ترویجی

13

فلسفه فلسفه اسلامی

دکتر خسروپناه

رشد

14

راهکارهای عملی امر به معروف و نهی از منکر در محیط دانشگاه بر اساس ساحت­های وجودی انسان

دکتر سید محمد حسین موسوی

ترویجی

15

تبیین راهبرهای سیاست های حاکمیتی ناظر بر اجرای مدیریتی

دکتر باقر کرد

ترویجی

16

یوم الدین به مثابه نظریه ای در فلسفه تاریخ از منظر اسلام

دکتر مسعود مرادی

ترویجی

17

نقد ترجمه دکتر حداد عادل از قرآن کریم

دکتر محمد تقی زندوکیلی

ترویجی

18

نگاهی نو به موقعیت بازار بین المللی ایران در عصر قاجاریه

دکتر مریم شیپری

ترویجی

19

آسیب شناسی و نقد ترجمه‌ی قرآن کریم از محمد یزدی

دکتر محمد تقی زندوکیلی

ترویجی

20

نقد و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی با رویکرد اسلامی

دکتر سید مهدی حسینی

ترویجی

21

نقد معرفت شناسی اصلاح‌شده الوین پلانتینگا بر مبنای مکتب تفکیک

دکتر علی اکبر نصیری

ترویجی

22

نقدی بر عناوین متعدد مجازات سلب حیات در ایران با تکیه برنصوص قرآن

دکتر امیر حمزه سالارزایی

ترویجی

23

نقد جریان پست مدرن در تفکر معاصر ایران

دکتر عبدالرسول حسنی فر

ترویجی

24

وحدت نفس و خداوند در مواعظ مایستر اکهارت

دکتر حمید اسکندری

ترویجی

25

نقدی بر سیاست های جمعیتی ایران: با تاکید بر وضعیت استان سیستان و بلوچستان

دکتر خدیجه اسدی

ترویجی

26

نقدی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات ناشی از عملیات نظامی

دکتر احسان سامانی

ترویجی

27

سیمای امام علی (ع) در اخبار صحیح بخاری

دکتر علیرضا حیدری نسب

ترویجی

28

گفتگو میان ادیان با چه روش و بر کدامین مبنا؟

دکتر خلیل حکیمی فر

ترویجی

29

واکاوی رویاهای صادقانه در عرفان

دکتر سجاد واعظی

ترویجی

30

بازنمایی مولفه های گفتمان جنگ و تدبیر در تاریخ میانه ایران (با تکیه بر ابزار زبان شناختی)

دکتر فاطمه رستمی

ترویجی

31

بررسی انتقادی دیدگاه ها و ابتکارات زبان شناختی عبدالقاهر جرجانی

دکتر بتول محسنی راد

ترویجی

32

نقد نظریه اطلاق اخلاق و نسبیت رفتار شهید مطهری

دکتر افضل بلوکی

ترویجی

33

بررسی مفهوم نشاط و مولفه های آن در اسلام و مصادیق قابل اجرا در دانشگاه

دکتر سید محمد حسین موسوی

ترویجی

34

جامعه اجباری و قتل های خانوادگی

دکتر محمد رضا حسنی

ترویجی

35

بررسی سیستم های پیچیده با رویکرد محاسبات ارگانیک

دکتر محبعلی رهدار

ترویجی

36

نقدی بر رویکرد جایگزینی در مجازات های اجتماع محور در نظام عدالت کیفری ایران

دکتر مصطفی اربابی

ترویجی

37

بررسی رابطه بین برخورداری از انواع منابع معرفت و جهت گیری فرهنگ سیاسی

دکتر مرتضی مسرور

ترویجی