معرفی

معرفی مرکز کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

یکی از فعالیت هایی علمی که در سالهای اخیر به طور جدی در دانشگاه سیستان و بلوچستان دنبال شده است و اقدامات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی است. پس از شکل گیری هيأت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره علمی از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تاسیس دبیرخانه در این هیات، مركز كرسي هاي نظريه­پردازي، نقد و مناظره دانشگاه سيستان و بلوچستان و كميته دستگاهي كرسي هاي علمي دانشگاه در این راستا در سال 1394 با هدف جهت افزايش رونق و نشاط علمي، ايجاد زمينه و فضای انتقادی سالم در دانشگاه و ارتقاي فرهنگ نقد و نوآوري علمي، سنجش و نقادی كيفي دستاوردهاي علمي پژوهشگران و ايجاد بسترهاي مناسب براي بهره‌گيري از اين دستاوردها شكل گرفت و علاوه بر اقداماتي كه تاكنون در اين راستا صورت گرفته، برنامه هاي گسترده اي نيز براي آينده در نظر گرفته شده است كه اميد مي رود با مساعدت استادان، پژوهشگران و دانشجويان ارجمند دانشگاه به ثمر رسد.