مدیریت

معاون پژوهش و فناوری

دکتر عبدالرسول حسنی فر

 
                     دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
                     گروه: علوم اجتماعی
 

شماره داخلی : 6757

تلفن: 31136757 54 98+
پست الکترونیک:
hasanifar@lihu.usb.ac.ir