اعضای کمیته دستگاهی


اعضای کمیته دستگاهی

اعضای کمیته دستگاهی دانشگاه سیستان و بلوچستان

ریاست دانشگاه

نماینده نهاد مقام معظم رهبری

مشاور رئیس دانشگاه

مدیر حراست دانشگاه

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

معاون طرح و توسعه دانشگاه

رئیس مرکز کرسی های نظریه پردازی

مدیر روابط عمومی دانشگاه

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد

رئیس دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

رئیس دانشکده هنر و معماری

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

رئیس دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

رئیس دانشکده علوم پایه

رئیس دانشکده صنعت و معدن خاش