اخبار


اخبار

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ (4012)

  • 22 آذر 1401
  • Article Rating

بسمه تعالی

دانشجویان محترمی  که سنوات مجاز تحصیلی آنها پایان یافته و به تمدید سنوات نیاز دارند،  چنانچه تاکنون نسبت به تمدید سنوات خود اقدام نموده اند هر چه سریعتر با استفاده از فرآیند تمدید سنوات نسبت به انجام آن اقدام نمایند.

 طبق تقویم تفصیلی دانشگاه آخرین مهلت ارسال تمدید سنوات نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401( یکشنبه مورخ 1401/11/09 ) است. در غیر این صورت دانشجو مشمول مقررات آموزشی خواهد شد.

 

فرآیند تمدید سنوات برای بار اول(نیمسال نهم) و دوم (نیمسال دهم) (مقطع کارشناسی)

فرآیند تمدید سنوات برای بار سوم (نیمسال یازدهم) و چهارم (نیمسال دوازدهم) (مقطع کارشناسی)

تمدید سنوات نیمسال سیزدهم به بعد

امتیاز به خبر :