اخبار


اخبار

ضرورت اخذ مجوز از شورای موارد خاص دانشگاه براساس تقویم آموزشی برای دانشجویان اخراج آموزشی

     

امتیاز به خبر :