اعضای هیئت علمی


اعضای هیئت علمی

محمود اوكاتی صادق
رئیس دانشکده
محمود اوكاتی صادق
oukati@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1395
هنگامه كشاورز
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
هنگامه كشاورز
keshavarz@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1380 1395
سیدسعید توكلی افشاری
مدیر گروه
سیدسعید توكلی افشاری
tavakoli@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1385 1398
مهدی صفاری
مدیر گروه
مهدی صفاری
msaffari1340@gmail.com
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
مربی
1379 1396
سمیرا نوفرستی
مدیر گروه
سمیرا نوفرستی
snoferesti@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1384 1398
مهدی رضایی
مدیر گروه
مهدی رضایی
mehdi.rezaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1396