اعضای هیئت علمی

  احمد بختیاری شهری
  مدیر گروه
  احمد بختیاری شهری
  bakhtiyari@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  استادیار
  1394 1399
  سمیرا نوفرستی
  سمیرا نوفرستی
  snoferesti@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  استادیار
  1384 1398
  نیك محمد بلوچ زهی
  نیك محمد بلوچ زهی
  balouchzahi@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  استادیار
  1393 1397
  مهری رجائی
  مهری رجائی
  rajayi@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  استادیار
  1386 1399
  هادی اسماعیلی درمیان
  هادی اسماعیلی درمیان
  esmaeeli@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  مربی
  1388 1395