معاونت پژوهشی


معاونت پژوهشی

محمود اوکاتی صادق / معاون پژوهشی  و فناوری
شماره مستقیم:  054 - 31136541  
پست الکترونیک: oukati@hamoon.usb.ac.ir

 

برخی از وظایف و اختیارات معاون پژوهشی و فناوری دانشکده:

 - برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه

- اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب

- تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

- تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

 - نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها

 - نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده

 - نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائی های علمی

 - بررسی درخواستهای پژوهشی و فناوری اساتید دانشکده 

 - ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده