تابلو اعلانات دفاعیه ها


تابلو اعلانات دفاعیه ها

دفاع از رساله دکتری (هادی اسماعیلی درمیان)

دفاع از رساله دکتری (هادی اسماعیلی درمیان)

جناب آقای "هادی اسماعیلی درمیان" دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات گرایش سیستم روز یکشنبه 1400/04/13 ساعت 12 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece  از رساله دکتری خود با عنوان&n...
دفاع از رساله دکتری(جلیل اطمینان)

دفاع از رساله دکتری(جلیل اطمینان)

جناب آقای "جلیل اطمینان" دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات گرایش سیستم روز سه شنبه 1400/04/08 ساعت 9 صبح به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece  از رساله دکتری خود با عنوان "...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(بهزاد مظفری شیخی)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(بهزاد مظفری شیخی)

جناب آقای "بهزاد مظفری شیخی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات گرایش میدان روز سه شنبه 1400/03/18 ساعت 10 به صورت حضوری در اتاق 506 از پایان نامه خود با عنوان "طراحی و ساخت آنتن ریزن...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(علیرضا گمشادزهی)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(علیرضا گمشادزهی)

جناب آقای "علیرضا گمشادزهی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات گرایش میدان و موج روز سه شنبه 1400/03/18 ساعت 9 به صورت حضوری و در اتاق 506 از پایان نامه خود با عنوان "طراحی و پیا...
دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (محمدعلی آمیان)

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (محمدعلی آمیان)

جناب آقای "محمدعلی آمیان" دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات سیستم روز شنبه 99/12/16 ساعت 11 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece    از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با ع...
دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (محمد ملاشاهی)

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (محمد ملاشاهی)

آقای "محمد ملاشاهی" دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات سیستم روز چهارشنبه 99/12/6ساعت 13 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با عنوان "ب...
دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (حمیده کندری)

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (حمیده کندری)

خانم "حمیده کندری" دانشجوی دکتری مهندسی برق الکترونیک روز چهارشنبه 99/12/6ساعت 8 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با عنوان "جاذ...
دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (عصمت جعفری)

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (عصمت جعفری)

خانم "عصمت جعفری" دانشجوی دکتری مهندسی برق الکترونیک روز چهارشنبه 99/12/6ساعت 8 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با عنوان "حسگر...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(نجیم درزاده)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(نجیم درزاده)

جناب آقای "نجیم درزاده" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی روز پنجشنبه 99/12/7 ساعت 9 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از پایان نامه...
دفاع از رساله دکتری(مصطفی پروین)

دفاع از رساله دکتری(مصطفی پروین)

جناب آقای "مصطفی پروین" دانشجوی دکتری مهندسی برق مخابرات گرایش میدان روز سه شنبه 99/12/5ساعت 15- 11 در محل اتاق 506 از رساله دکتری خود با عنوان "استفاده از تئوری مود مشخصه برای طراحی آنتن ها...