معرفی گروه تاریخ

 در سال ۱۳۵3 گروه تاریخ تأسیس گردید. این گروه آموزشی تا سال ۱۳۷۶ به تربیت دبیران تاریخ می پرداخت از سال ۱۳۷۶ لیسانس تاریخ غیر دبیری در دو دوره نوبت اول و نوبت دوم تربیت می کرد و اینک در مقطع کارشناسی فقط در نوبت اول دانشجو می پذیرد. همچنین گروه تاریخ از سال ۱۳۸۰ تاکنون در ۴ گرایش (تاریخ ایران دوره  اسلامی -تاریخ اسلام-تاریخ ایران باستان و تاریخ عمومی جهان) و از سال 1394 در دوره کارشناسی ارشد رشتۀ زبانهای باستانی ایران دانشجو پذیرفته است و درصدد راه اندازی دوره کارشناسی ارشد رشتۀ انقلاب اسلامی و دوره دکتری تاریخ عمومی جهان است این گروه درحال حاضر دارای 12 عضو هیات علمی (3دانشیار و 9 استادیار) است.

سیلابس دروس اصلی و پایه  کارشناسی رشته تاریخ :

نیمسال اول :

شماره درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز نوع درس
12-24-101 کلیات و مبانی علم تاریخ 2 - - پایه
12-24-111 کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران 2 - - پایه
12-24-112 مبانی جامعه شناسی 2 - - پایه
12-24-103 قرائت متون  تاریخی  به زبان عربی (1) 2 - - پایه
12-24230 یونان و روم 2 - - اصلی
12-24-210 تاریخ ایران از ایلامیها تا پایان  هخامنش 4 - - اصلی
12-24-445 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران 2 - - اختیاری
12-24-070 زبان عمومی 3 - - عمومی
  جمع 19      

نیمسال دوم :

کد درس نام درس تعداد واحد پیش نیاز همنیاز نوع درس
12-24-106 روش تحقیق در تاریخ 2 - - پایه
12-24-108 گاه شماری  و تقویم 2 - - پایه
12-24-211 تاریخ سلوکی و اشکانی 2 - - اصلی
12-24-212 تاریخ ایران در دوره ساسانیان 4 - - اصلی
12-24-104 قرائت متون تاریخی  به زبان  خارجه (1) 2 - - پایه
12-24-232 اروپا در قرن  وسطی 2 - - اصلی
12-24-231 تاریخ بیزانس 2 - - اصلی
  جمع 16      

نیمسال سوم :

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز نوع درس
12-24-102 قرائت متون  تاریخی به زبان فارسی (1) 2 - - پایه
12-24-213 تاریخ تحولات ایران و ورود اسلام 2 - - اصلی
12-24-215 تاریخ تحولات ایران در دوره سامانیان ، دیلمیان 2 - - اصلی
12-24-204 تاریخ تشیع (1) 2 - - اصلی
12-24-201 تاریخ اسلام  از میلاد  تا 41 هجری 2 - - اصلی
12-24-202 تاریخ جهان اسلام  از 40 هجری  تا 227 2 - - اصلی
12-24-125 قرائت متون تاریخی به زبان خارجه (2) 2 متون خارجه (1) - پایه
  جمع 14      

نیمسال چهارم :

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز هم نیاز نوع درس
12-24-216 تاریخ  ایران در دوره سلجوقیان 2 - - اصلی
12-24-217 تاریخ ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان 2 - - اصلی
12-24-214 تاریخ ایران در دوره مغول و ایلخانان 2 - تاریخ ایران در دوره سامانیان اصلی
12-24-218 ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت  صفویان 2 - - اصلی
12-24-206 تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین 2 - - اصلی
12-24-203 تحولات جهان اسلام و 227 تا سقوط بغداد 2 - - اصلی
12-24-205 تاریخ تشیع (2) 2 تاریخ تشیع (1) - اصلی
  جمع 14      

نیمسال پنجم :

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز هم نیاز نوع درس
12-24-207 تاریخ تحولات  جهان اسلام  از قرن 7 تا 10 2 تحولات  جهان اسلام از 227 تا سقوط بغداد - اصلی
12-24-219 تاریخ تحولات  دوره صفویان 4 ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان - اصلی
12-24-221 تاریخ تحول  ایران در دوره افشاریه  و زندیه 2 - تاریخ تحولات دوره صفویان اصلی
1224-224 تاریخ ایران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت 4 تاریخ تحول ایران در دوره افشاریه و زندیه - اصلی
12-24-233 تاریخ اروپا در قرون جدید 2 تاریخ بیزانس - اصلی
  جمع 14      

نیم سال ششم :

کد درس نام درس تعداد واحد پیش نیاز همنیاز نوع درس
12-24-107 تاریخ نگاری  و تحولات آن در ایران و جهان 2 - - پایه
12-24-109 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 2 - - پایه
12-24-209 تاریخ عثمانی و خاور میانه 2 - - اصلی
12-24-222 انقلاب مشروطیت و تحول ایران تا انقراض قاجار 2 - - اصلی
12-24-234 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه  تا جنگ جهانی 1 2 - - اصلی
  جمع 10      

نیم سال هفتم :

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز هم نیاز نوع درس
12-24-113 مبانی علمم سیاست 2 - - پایه
12-24-223 تاریخ  ایران از انقراض قاجار تا کودتای 28 مرداد 4 انقلاب مشروطیت و تحول ایران  تا انقراض قاجار - اصلی
12-24-110 تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام 2 - - پایه
12-24-225 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 2 - - اصلی
12-24-235 تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون 2 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی 1 - اصلی
12-24-114 فلسفه تاریخ 2 - - پایه
  جمع 14      

توجه :

تعداد کل واحد های کار شناسی  رشته تاریخ 140 واحد می باشد . 68 واحد اصلی ، 28 واحد پایه ، 24 واحد  اختیاری ،2 واحد اختیاری الزامی و 18 واحد عمومی . لازم به توضیح است : در هر نیمسال ، دروس اصلی و پایه که دانشجو  باید بگذراند ذکر شده  و دانشجو موظف است پس از انتخاب دروس فوق  دروس اختیاری را با هماهنگی گروه تاریخ  و       درو س عمومی را با هماهنگی سایر گروها در هر نیمسال و بر طبق آیین نامه آموزشی و وضعیت  آموزشی خویش انتخاب نماید .

لیست دروس اختیاری کارشناسی رشته تاریخ که از میان آنها دانشجو باید 24 واحد را بگذراند .

ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد
1 مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران 12-24-005 2
2 تاریخ سلسله های شرقی ایران 12-24-402 2
3 تاریخ اسلام در اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا 12-24-403 2
4 شناخت نقد و منابع  ایران قبل از اسلام 12-24-404 2
5 شناخت نقد منابع  ایران بعد از اسلام 12-24-405 2
6 تاریخ ملل قدیم شرق 12-24-406 2
7 ادیان ایران باستان 12-24-407 2
8 مبانی تکوین  و تحول تمدنهای جهان 12-24-408 2
9 قیام کربلا و نقش آن در نهضتهای شیعی 12-24-410 2
10 گسترش اسلام در آفر یقاو اروپا 12-24-411 2
11 خلفای فاطمی 12-24-412 2
12 تاریخ پیامبران 12-24-413 2
13 تاریخ هنر و معماری اسلامی 12-24-414 2
14 نهضت امام حسین  و قیام توابین 12-24-415 2
15 جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی 12-24-416 2
16 جامعه شناسی تاریخی 12-24-417 2
17 تاریخ قاره آمریکا 12-24-420 2
18 رشد سرمایه داری در غرب و گسترش امپریالیسم 12-24-421 2
19 تاریخ شبه قاره هند 12-24-422 2
20 تاریخ آفریقا 12-24-423 2
21 اقتصاد سیاسی 12-24-424 2
22 قرائت وو ترجمعه متون  تاریخی به زبان عربی (2) 12-24-425 2
23 فرائت  متون تاریخی به زبان فارسی (2) 12-24-426 2
24 تاریخ اسلام در ممالک  قفقاز 12-24-428 2
25 تاریخ اندیشه های اقتصادی 12-24-430 2
26 تاریخ روسیه تا فروپاشی شوروی 12-24-431 2
27

تاریخ چین و ژاپن

12-24-432 2
28 نهضت فلسطین 12-24-434 2
29 مسئله نفت خاور میانه 12-24-435 2
30 نهضتهای کشورهای اسلامی در  دوسده اخیر 12-24-436 2
31 تاریخ  نهضت  و جنبش اسلامی جهان در دوقر ن 12-24-437 2
32 روانشناسی اجتماعی 12-24-439 2
33 تاریخ بالکان  با تکیه بر گسترش اسلام 12-24-440 2
34 تاریخهای محلی 12-24-441 2
35 تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار 12-24-442 2
36 تاریخ دیپلماسی ایران 12-24-443 2
37 تاریخ عرفان و تصوف در ایران و اسلام 12-24-444 2
38 تاریخ فرهنگ  و تمدن ایران 12-24-445 2
39 تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار 12-24-447 2
40 تاریخ اندیشه ها و مکاتب  سیاسی در غرب 12-24-448 2
41 تاریخ  احزاب و مطبوعات  در دوره قاجاریه 12-24-449 2
42 فرهنگ و تمدن اسلامی 12-24-318 2
43

آشنایی با خطوط  و زبان های ایران قبل از اسلام

12-24-409 2
44 تاریخ تمدنهای مشرق زمین 12-24-450 2
45 فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی 12-24-419 2
46 ریشه های تاریخی توسعه  نیافتگی  در ایران 12-24-455 2

 

سیلابس کارشناسی ارشد تاریخ ، گرایش ( تاریخ باستان )

نیمسال اول :

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
12-24-601 شناخت روشهای تحقیق در تاریخ ( سمینار) اصلی 2
12-24-602 نقد و بررسی متون تاریخی اصلی 2
12-24-603 فلسفه تاریخ اصلی 2
12-24-612 زبان خارجی ( با تکیه بر ترجمه متون تاریخی ) اصلی 4

 

نیمسال دوم :

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
12-024-624 بررسی و مطالعه انتقادی ادیان باستان تخصصی 2
12-24-621 تاریخ ایران بر اساس روایات ملی تخصصی 2
12-24-646 شناخت خطوط و زبانهای  ایران باستان تخصصی 2
12-24-630 مبانی تاریخ تمدن اصلی 2
12-24-628 کلیات تاریخ ایران قبل از اسلام تخصصی 2

نیمسال سوم :

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
12-24-623 روابط سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران باستان با سرزمین های دیگر تخصصی 2
12-24-626 شناخت نظامهای سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی  ایران باستان تخصصی 2
12-24-622 نقد وبررسی تاریخ ایران باستان در متون تاریخی ایرانی و غیر ایرانی ( یونانی، رومی ، عبری، سریانی و چینی ) و اسلامی تخصصی 2
12-24-629 شناسایی و مطالعه  اسناد  و کتیبه های ایران باستان تخصصی 2
12-24-649 پایان نامه اصلی 4

نیمسال چهارم :

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
12-24-651 ادامه پایان نامه اصلی 0

دانشجو تا هنگام دفاع ، از نیمسال چهارم به بعد باید ادامه پایان نامه را انتخاب نماید .

سیلابس کارشناسی ارشد تاریخ ، گرایش ( تاریخ ایران دوره اسلامی )

نیمسال اول :

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
12-24-601 شناخت روشهای تحقیقی در تاریخ ( سمینار) اصلی 2
12-24-602 نقد و بررسی متون تاریخی اصلی 2
12-24-603 فلسفه تاریخ اصلی 2
12-24-641 نقد و بررسی تاریخ از سقوط ساسانیان  تا آغاز خلافت  عباسی اصلی 2
12-24-612 زبان خارجی ( با تکیه بر تر جمه متون تاریخی ) اصلی 4

نیمسال دوم :

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
12-24-642 نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد اصلی 2
12-24-607 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی اصلی 2
12-24-605 نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهورقاجار اصلی 2
12-24-643 بررسی تاریخ مغولان ، تیمور یان و حکومت های محلی اصلی 2

نیمسال سوم :

کد درس نام د رس نوع درس تعداد واحد
12-24-604 زبان عربی اصلی 2
12-24-606 ایران در  عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت اصلی 2
12-24-6452 تاریخ معاصر ایران اصلی 2
21-24-644 بررسی جنبشهای مردمی یکصد سال اخیر ایران اصلی 2
12-24-649 پایان نامه اصلی 4

نیمسال چهارم :

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
12-24-651 ادامه پایان نامه اصلی 0

دانشجو تا هنگام دفاع ، از نیمسال چهارم  به بعد باید ادامه پایان نامه  را انتخاب نماید .

سیلابس  کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام

نیمسال اول :

کد درس نام د رس نوع درس تعداد واحد
12-24-601 شناخت روشهای تحقیق در تاریخ ( سمینار) اصلی 2
12-24-602 نقد و بررسی متون تاریخ اصلی 2
12-24-603 فلسفه تاریخ اصلی 2
12-24-707 تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند اصلی 2
12-24-612 زبان خارجی ( با تکیه بر ترجمعه متون تاریخی اصلی 4

نیمسال دوم :

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
12-24-903 سیره نبوی اصلی 2
12-24-607 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی اصلی 2
12-24-098 ملل و نحل با تکیه بر مسائل اجتماعی و سیاسی اصلی 2
12-24-901 نقد و بررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان اصلی 2

نیمسال سوم :

کد درس نام درس تعداد درس تعداد واحد
12-24-902 سیره علوی اصلی 2
12-24-099 سیر اندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام با تکیه بر اندیشه های شیعی اصلی 2
12-24-604 زبان عر بی اصلی 2
12-24-083 تاریخ از نظر قرآن اختیاری 2
12-24-649 پایان نامه اصلی 4

نیمسال چهارم :

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
12-24-651 ادامه پایان نامه اصلی 0

دانشجو تا هنگام دفاع ، از نیمسال چهارم به بعد  باید ادامه پایان نامه را انتخاب نماید .

سیلابس کارشناسی ارسد تاریخ ، گرایش ( تاریخ عمومی جهان )

نیمسال اول:

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
12-24-601 شناخت روشهای تحقیق در تاریخ ( سمینار) اصلی 2
12-24-603 فلسفه تاریخ اصلی 2
12-24-631 مطالعه و بررسی تاریخ اروپا در عصر باستان اصلی 2
12-24-612 زبان خارجی ( با تکیه بر ترجمه متون تاریخی اصلی 4

نیمسال دوم:

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
12-24-630 مبانی تاریخ تمدن اصلی 2
12-24-632 مطالعه و بررسی تاریخ اروپا در قرون وسطی اصلی 2
12-24-637 عصر رنسانس تاپایان قرون جدید اصلی 2
12-24-634 مطالعه و بررسی تاریخ معاصر اروپا از انقلاب کبیر فرانسه  تا پایان قرن نوزدهم اصلی 2
12-24-703 کلیات تاریخ  خاورمیانه اختیاری 2

نیمسال سوم :

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
12-24-710 کلیات تاریخ و تمدن شبه قاره هند اصلی 2
12-24-701 کلیات تاریخ ، تمدن چین و ژاپن اختیاری 2
12-24-635 مطالعه و بررسی تاریخ قرن بیستم اصلی 2
12-24704 کلیات تاریخ و تمدن قاره آمریکا اختیاری 2
12-24-649 پایان نامه اصلی 4

نیمسال چهارم :

کد  درس نام درس نوع درس تعداد واحد
12-24-651 ادامه پایان نامه اصلی 0

دانشجو تا هنگام دفاع ، از نیمسال چهارم به بعد باید ادامه پایان نامه را انتخاب نماید .