اعضای هیأت مدیره فعلی


اعضاء هیئت مدیره فعلی

هیات مدیره انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی مناطق مرزی ایران

رئیس انجمن:

آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده

نایب رئیس:

آقای دکتر سید یحیی صفوی

خزانه دار انجمن:

آقای دکتر حسین نگارش

دبیر انجمن:

آقای دکتر میرنجف موسوی

عضو هیات مدیره:

آقای دکتر حسنعلی غیور

بازرسان:

  • آقای دکتر محمد رضا پودینه
  • آقای دکتر پیمان محمودی
  • آقای دکتر محمود رضا میر لطفی