معرفی کتاب


معرفی کتاب

برخی از کتاب هایی که توسط اعضای انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران و دیگر صاحب نظران و همکاران دانشگاهی در خصوص مسائل مربوط به برنامه ریزی و توسعه کارکردهای مرزی به چاپ رسیده است، به شرح ذیل می باشد:
 
عنوان کتاب: وسوسه مرزها

نویسنده: میشل فوشه

ترجمه: دکتر سیروس احمدی نوحدانی

انتشارات پاپلی

 

زمانی اندیشیده می شد که جهانی شدن، افزون بر مسطح کردن زمین، مرزها را هم از بین خواهد برد. باری، در بیست سال اخیر نزدیک به ۳۰ هزار کیلومتر مرز جدید فقط در اروپا و در آسیای مرکزی ترسیم شدند و به همین میزان مرز هم موضوع موافقتنامه های بین المللی بودند.

میشل فوشه با گردشی ژئوپلیتیک نشان میدهد که سخت ترین کشمکش ها بر سر تعیین حدود سرزمین ها بوده است از جمله،  بین اسرائیل و همسایگانش، بین پاکستان، هند و افغانستان. وی ساخت موانع و دیوارها را در آمریکای شمالی، خاورمیانه و جنوب آسیا بررسی می کند. همه جا دوربین هاف حصارها و گشت های مرزی افزایش می یابد. امنیت تبدیل به پیامد جهانی شدن شده است. مرزها تبدیل به بازارهای در حال شکوفایی شده اند.

اما این فرایند تکه تکه شدن سرزمین تا کجا ادامه خواهد یافت؟ این پرسش در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته و برای نخستین بار به لطف تحلیل های گوناگون میدانی، بینش جهانی از این پدیده نگران کننده ارائه می دهد.

 

کتاب جاضر از چهار فصل به شکل زیر تشکیل شده است:

فصل اول: تنظیم مرزها

فصل دوم:حصار کشی حدود

فصل سوم: تولید مستمر مرزهای سیاسی

فصل چهارم: جابجایی مرز برای تنظیم سرحدات

 

عنوان کتاب: دیپلماسی شهری

انتشارات: نشر انتخاب

دیپلماسی شهری به تمامی فعالیتهای انجام شده توسط حکومت های محلی (به عبارت دیگر فرو ملی) در جلوگیری از منازعات، برقراری صلح و بازسازی بعد از منازعه ها اشاره دارد. این فصل به ویژه بر این موضوع متمرکز است که حکومت های محلی در مناطق یا کشورهایی که در صلح به سر می برند چگونه می توانند به دیگر همتایان خود در نواحی بحران خیز کمک کنند، کتاب پیش رو دارای هشت فصل و یک مقدمه می باشد، که همگی آنها توسط کارشناسان حوزه های تخصصی مربوط به موضوع هر فصل نگارش شده است. هدف نهایی، خلق اثری بوده است که جنبه های مختلف دیپلماسی شهری و همچنین تفکر حاضر پیرامون این مبحث علمی نسبتا جدید را تشریح نماید. فصلها هم دربرگیرنده تحلیل های نظری جهت تبیین اقدامات و توجیهات قانونی قدرت های محلی در برقراری صلح در خارج از محدوده ی قدرتشان، و هم موارد پژوهی از مناطق مختلفی مانند کلمبیا، کرواسی و خاورمیانه می باشد. تجربه ی به دست آمده از موارد مختلف، نشان می دهد که چگونه فعالیتهای ضعیف یا بد انجام شده می توانند تبعاتی منفی برای برقراری صلح در پی داشته باشند و یا به عبارتی، شرایط را بدتر کنند.امید است که این کتاب، با طرح تحلیل های نظری و موارد عملی، سرلوحه ی حکومت های محلی بسیاری بوده و رهبران آنها را در انجام فعالیتهای دیپلماسی شهری به منظور داشتن جهانی باثبات تر، تشویق نماید.

کتاب حاضر در ۴۹۲ صفحه وزیری توسط نشر انتخاب به بازار عرضه شده است.

 

 

 

ژئوپلیتیک شهری ( با تاکید بر پدافند غیر عامل)

ژئوپلیتیک شهری (با تاکید بر پدافند غیر عامل (

نویسندگان: دکتر افشین متقی- دکتر سعید ناجی و حسن حسینی امینی

نشر انتخاب

مديريت بر شهر به عنوان يك سازمان فضايي نيازمند الزامات مختلفي در حوزه هاي اداري، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... است. يكي از مهمترين اين نوع الزامات كه تاكنون كمتر مورد توجه بوده است، بحث شرايط و مختصات جغرافيايي و ژئوپليتيكي مكانهاي شهري است. در ژئوپليتيك شهر، ويژگيها و شاخصه هاي ژئوپليتيك مؤثر در مديريت شهري، مورد نظر مي‌باشد. اين شاخصه‌ها مي‌توانند كاركرد دوگانه داشته باشند. يعني هم مي‌توانند براي اداره­ي شهر فرصت آفرين باشند و هم چالش زا. به عبارت ديگر، ژئوپليتيك شهر جنبه­ي كاربردي و عيني آن بخش از دانش جغرافيايي است كه عناصر محيط طبيعي و انساني دخيل در نظام اداري شهري را مورد بررسي قرار مي‌دهد.به رغم توجه جدي و ديرپاي برخي گرايشهاي علوم جغرافيايي به شهر و اهميت عوامل سياسي در توسعه­ي شهري، به دليل اولويت مسائل سياسي حوزه هاي كلان ملي و فراملي در رويكردهاي سنتي حاكم بر جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك، قلمروهاي شهري و درون شهري دراین  بخش از علوم جغرافيايي چندان مورد توجه قرار نگرفت. تا كنون مطالعات جغرافياي سياسي بيشتر بر شناخت و تحليل فضايي فعاليتها، فرآيندها و ساختارهاي قدرت سياسي و اثرات آن بر سازمان يابي فضايي ـ سياسي در قلمروهاي سرزميني تمركز بوده است.

شهرها به عنوان گره هاي اقتصاد جهاني و كانون هاي تحولات در سطوح محلي تا جهاني، همواره صحنه و هدف استراتژيكي مهمي براي قدرت سياسي بوده اند. از اين رو بررسي اثرات پديده‌ها و فرآيندهاي فضاي شهري بر قدرت سياسي در سطوح محلي تا جهاني حائز اهميت خاصي است. مفهوم قدرت در كانون مطالعات ژئوپليتيك شهر قرار دارد.

کتاب حاضر در ۶ فصل و ۲۲۶ صفحه  تنظیم شده است.

فصل اول :مفاهیم و تعاریف ژئوپلیتیک

فصل دوم : ژئوپلیتیک شهری

فصل سوم :پدافند شهری و جنگ شهری

فصل چهارم  :شهر مجازی

فصل پنجم :شهر های جهانی

فصل ششم :نتیجه گیری