پژوهش های انجام شده


پژوهش های انجام شده

این انجمن درصدد انجام پژوهش های کاربردی در خصوص مسائل برنامه ریزی و توسعه مرزی می باشد که بدین منظور تاکنون موفق به تنظیم و قرارداد و تفاهم نامه همکاری­ های علمی، آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره ­ای با برخی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با مساله مرز گردیده که عبارتند از: 

 ۱- پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی کشور

 ۲- مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی کشور

 ۳- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشور

 ۴- سازمان بسیج اساتید کشور