هیأت موسس


هیات موسس

اعضای هیات موسس انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

 • دکتر عیسی ابراهیم زاده
 • دکتر حسین نگارش
 • دکتر محمودرضا میرلطفی
 • دکتر سید هادی زرقانی
 • دکتر هادی اعظمی
 • دکتر حسنعلی غیور
 • دکتر جعفر جوان
 • دکتر محمدرضا حافظ نیا
 • دکتر عباس سعیدی
 • دکتر سعید امانپور
 • دکتر کیومرث ایراندوست
 • دکتر مجید یاسوری
 • دکتر احمد پوراحمد
 • دکتر خدارحم بزی دکتر
 • احمد مهربان
 • دکتر میرنجف موسوی