آموزش ها و دوره های انجام شده


آموزش ها و دوره های انجام شده

-کارگاه آموزشی Arcgis درجغرافیا و دوره سنجش از دور جهت ارزیابی تغییر کاربری اراضی با نرم افزارهای Envi و Idrisi در دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی در جنب همایش ملی "توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران"