اساسنامه انجمن


اساسنامه انجمن

  بسمه تعالي

 

                                                وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

                                              معاونت پژوهشي، دفتر انجمن هاي علمي ايران

                                   اساسنامه انجمن علمي جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی

 

فصل اول كليات و اهداف

 ماده ۱: به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي برنامه ریزی مناطق مرزی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود  بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوطه، انجمن جغرافیا و برنامه ­ریزی مناطق مرزی كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

ماده ۲: انجمن مؤسسه‌اي غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رييس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

ماده ۳: مركز انجمن در شهر زاهدان مي‌باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن هاي علمي مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

 تبصره: هيئت مديره مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي كثيرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.

ماده ۴: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم وظايف و فعاليتها:

ماده ۵: به‌منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (۱) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:

۱-۵- انجام تحقيقات علمي، پژوهشی، اقتصادی، فرهنگي و اجتماعی در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني­كه به گونه‌اي با علم جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی و علوم مشابه سر و كار دارند.

۲-۵- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه های علمي موضوع فعاليت انجمن.

۳-۵- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

۴-۵- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني

۵-۵-  برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

۶-۵- انتشار كتب و نشريات علمي.

فصل سوم انواع و شرايط عضويت

۶-۱-  عضويت پيوسته

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته های جغرافيا، آمایش سرزمین، اقتصاد، علوم اجنماعی، جامعه شناسی، توسعه منطقه ای، ژئوپولتیک، علوم سیاسی، زمین شناسی، اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و علوم مشابه و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به ‌عضويت پيوسته درآيند.

۲-۶- عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت ۵ سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند ۱-۶ شاغل باشند.

۳-۶- عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي جغرافیا،آمایش سرزمین، اقتصاد، علوم اجنماعی، جامعه شناسی، توسعه منطقه ای، ژئوپولتیک، علوم سیاسی، زمین شناسی، اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و علوم مشابه به تحصيل اشتغال دارند.

۴-۶- عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي آمایش سرزمین، جغرافیا، اقتصاد، علوم اجنماعی، جامعه شناسی، توسعه منطقه ای، ژئوپولتیک، علوم سیاسی، زمین شناسی، اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و علوم مشابه حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

۵-۶- اعضاي مؤسساتي (حقوقي)

سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره ۱: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند ۱- ۶  مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره ۲: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

ماده ۷: هر يكي از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهدكرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي  انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره ۲: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده ۸: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

۱-۸- استعفاي كتبي

۲-۸- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

فصل چهارم اركان انجمن

ماده ۹: اركان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي                 ب: هيئت مديره                      ج: بازرس

الف: مجمع عمومي

ماده ۱۰ : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

۱-۱۰- مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است.

۲-۱۰- مجمع عمومي فوق‌العاده در مورد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا با  تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.

۳-۱۰- در صورتي‌كه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهديافت. در ضمن اخذ آراء مي‌تواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط هيئت مديره تدوين مي‌شود ـ انجام شود.

تبصره ۱: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به‌صورت كتبي يا آگهي در روزنامه‌ كثير‌الانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

تبصره ۲: يك‌سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند مشروط بر اينكه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس تصريح نمايند.

تبصره ۳: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهدبود كه در تقاضانامه ذكر شده‌است.

تبصره ۴: شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومي عادي است و تصميمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده ۱۱: وظايف مجامع عمومي

الف مجمع عمومي عادي

-   انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بيش از يك بارزس اصلي)

-   تصويب خط مشي انجمن

-   بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

-    تعيين ميزان حق عضويت

-    عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

-    بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

ب مجمع عمومي فوق‌العاده

-    تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

-    تصويب انحلال انجمن

تبصره ۱: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره ۲: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند.

تبصره ۳: اعضاي هيئت رييسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند.

تبصره ۴: اعضاي هيئت رييسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند.

پ هيئت مديره

ماده ۱۲: هيئت مديرة انجمن مركب از ۵ عضو اصلي  و ۳ عضو علي‌البدل است. كه هر ۳ سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.

۱-۱۲- هيچ يك از اعضا نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.

۲-۱۲- عضويت در هيئت مديره افتخاري است.

۳-۱۲- هيئت مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي‌نمايد.

۴-۱۲- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضاي رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئیس هیات مدیره يا نائب رئیس معتبر است.

۵-۱۲- هيئت مديره موظف است برحسب نياز هر سه ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.

۶-۱۲- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.

۷-۱۲- كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداري مي‌شود.

۸-۱۲- شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات  ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهدبود.

۹-۱۲- درصورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيماندة دورة عضويت به جانشيني وي تعيين خواهدشد.

۱۰-۱۲- شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

ماده ۱۳: هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است:

۱-۱۳- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

۲-۱۳- تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

۳-۱۳- هيئت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام مي‌دهد.

۴-۱۳- جز دربارة موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجام دارا مي‌باشد.

۵-۱۳- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۶-۱۳- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به‌غير.

۷-۱۳- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي

۸-۱۳- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن

۹-۱۳- جلب هدايا و كمكهاي مالي

۱۰-۱۳- اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي

۱۱-۱۳- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

۱۲-۱۳- ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

۱۳-۱۳- هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر ۴ ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد.

تبصره: هيئت مديره پيشين تا تاييد هيئت مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

ج بازرس (بازرسان)

ماده ۱۴: مجمع عمومي عادي یک نفر را به‌ عنوان بازرس اصلي و دو نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت ۳ سال انتخاب مي‌نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

 ماده ۱۵: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است.

۱-۱۵- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

۲-۱۵- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت     

مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگيرد.

 

فصل پنجم گروههاي علمي انجمن

 ماده ۱۶: انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل  دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيئت مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي‌پردازند.

۱)  گروههاي تخصصي

۲)  كميته آموزش و پژوهش

۳)  كميته انتشارات

۴)  كميته آمار و اطلاعات

۵)  كميته پذيرش و روابط عمومي

۶)   كميته گردهمايي‌هاي علمي

۷)  کمیته روابط بین المللی

۱-۱۶- انجمن مجاز به تشكيل گروهها و كميته‌هاي ديگري كه بر حسب نياز احساس مي‌شود، نيز مي‌باشد.

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۷: منابع مالي انجمن عبارتند از:

۱-۱۷- حق عضويت‌ اعضا

۲-۱۷- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي و فروش كتب و نشريات علمي

۳-۱۷- دريافت هدايا و كمكها

۴-۱۷- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ اين اساسنامه خواهدشد.

ماده ۱۸: درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي‌شود.

ماده ۱۹: كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي‌شود.

ماده ۲۰: هيچ يك از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ‌گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.

ماده ۲۱: كليه مدارك و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت‌هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲: هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.

ماده ۲۳: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به  نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده ۲۴: درصورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدكرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهيها كليه داراييهاي منقول و غيرمنقول انجمن را تبرعأ با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از انجمن هاي علمي كشور واگذار كند.

ماده ۲۵: اين اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۴۷ زيرماده و ۱۷ تبصره در جلسه مورخ

مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.

 

 

محل امضاي هيئت مؤسس                            محل امضاي هيئت رييسه جلسه مجمع عمومي