همایش های پیش رو


همایش های پیش رو

موضوع همایش توضیحات پوستر همایش

کنفرانس ملی قنات، میراث ماندگار آب

 

مهلت ارسال مقالات:
15 دی 1397
تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات:
30 دی 1397
تاریخ برگزاری همایش:
1 و 2 اسفند 1397
وب سایت همایش: 

                                                

 

دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران

 

مهلت ارسال مقالات:
30 آذر 1397
تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات:
30 دی 1397
تاریخ برگزاری همایش:
28 بهمن 1397
وب سایت همایش:  ncrsd.khu.ac.ir