سایر همایش ها و سخنرانی های مرتبط


سایر همایش ها و سخنرانی ها مرتبط

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران، تاکنون در همایش های ذیل به عنوان همکار طرح و بعضا حامی علمی و ارائه مقاله همکاری فعالانه ای داشته است:

-همایش تحولات ژئوپلیتیک غرب آسیا با تاکید بر امنیت منطقه ­ای (مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی) http://www.mtrd.ir

 

- سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی             /http://www.gsconf.kharazmii.com/fa

 

 

- دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری  http://uconf.kharazmii.com/fa/ 

 

- همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه­ ریزی و توسعه پایدار منطقه ­ای      http://nprd.miau.ac.ir