شعبه مشهد


شعبه مشهد

انجمن "جغرافیا و برنامه‌ریزی مناطق مرزی ایران" با توجه به جایگاه و اهداف ملی که در اساسنامه آن نیز آمده و خود را موظف به تحقق آن می داند، اقدام به تاسیس دفاتر منطقه‌ای در استان های مرزی کشور نموده است.از این رو، به منظور تحقق این مهم، موفق به تاسیس دفاتر منطقه ای بمنظور پوشش نواحی مختلف مرزی در فضای جغرافیایی کشور گردید که از آن جمله اند:
دفتر مرکزی در جنوب شرق و در شهر زاهدان، دفتر منطقه ای شمال شرق در مشهد، دفتر منطقه ای شمال غرب در ارومیه، دفتر منطقه ای جنوب غرب در اهواز و بالاخره دفتر منطقه ای سواحل جنوبی در بوشهر مستقر می باشد. در عین حال، به منظور پوشش مشترکات نواحی مرکزی ایران با کارکردهای نواحی مرزی، از سوی هیات مدیره انجمن، یک دفتر منطقه ای نیز در شهر تهران مصوب و مستقر گردید.


جناب آقای دکتر سیدهادی زرقانی رئیس دفتر منطقه ای شمال­ شرق" انجمن جغرافیا و برنامه ­ریزی مناطق­ مرزی ایران" می باشد.