واحد ها وکمیته های انجمن


واحدها و کمیته های انجمن

کمیته­ ها:

ساختار سازمانی انجمن شامل ۷ کمیته فعال می­ باشد که هر کمیته شامل یک نفر مسئول و به تناسب رشته و گرایش تحصیلی یا نوع فعالیت­هاي هر رشته می­تواند شامل تعدادي زیر­گروه و عضو باشد. البته جلسات هریک از کمیته ها به صورت مستقل برگزار شده و تصمیمات مأخوذه در حوزه اختیارت هر کمیته رسمیت دارد.

شرح وظایف برخی ازکمیته­ ها:

کمیته گردهمایی های علمی:

الف) برگزاري سمینارهاي علمی نیم­روزه و یک روزه

ب) برگزاري میزگردهاي تخصصی

ج) برگزاري هفته ­هاي علمی

د) برگزاري همایش ­ها و کنفرانس­ هاي دانشجویی

ه) برگزاري نمایشگاه­هاي تخصصی

و) شناسایی همایش ­ها و سمینارهاي علمی و هماهنگی لازم جهت استفاده دانشجویان از آنها

ز) تهیه و تدوین برنامه­ هاي اجرائی مرتبط به همایش ها و سمینار ها

کمیته آموزش:

الف) برگزاري دوره هاي آموزشی (فوق برنامه علمی)

ب) برگزاري کارگاه­هاي آموزشی

ج) تشکیل بانک اطلاعات نرم­افزاري مرتبط با رشته تحصیلی

د) تهیه و تدوین دستورالعمل اجرائی مرتبط

کمیته پژوهش:

الف) ایجاد زمینه مناسب براي تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان.

ب) افزایش سطح مشارکت و جذب دانشجویان در فعالیت ­هاي علمی و تقویت ارتباط پژوهشی با اساتید

ج) نظام­مند ساختن فعالیت­هاي­ علمی و پژوهشی دانشجویان براساس آیین ­نامه طرح­هاي تحقیقاتی دانشجویی.

د) تشکیل بانک اطلاعاتی مراکز علمی صنعتی مرتبط با رشته تحصیلی.

ه) برقراري ارتباط مناسب با مراکز علمی و صنعتی

کمیته انتشارات:

الف) انتشار منظم نشریه

ب) جمع­آوري و بررسی مقالات، گزارش­ها و اخبار علمی جهت چاپ در نشریه

ج) جذب مشترك براي نشریه و توزیع و ارسال نشریه براي مشترکین

د) برقراري ارتباط مناسب با سایر رشته­ هاي دانشگاهی همسو با نشریه

ه) ارائه اقدامات لازم جهت رشد نشریه

و) تهیه و تدوین آئین ­نامه­ هاي اجرائی نشریه