پروانه ها ومجوز ها


پروانه ها و مجوزها

مجوز تاسیس انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

پروانه تاسیس انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

ثبت شرکت ها انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران