همکاران انجمن


همکاران انجمن

مدیر داخلی انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

ابراهیم رضائی

پست الکترونیک: Anjomanmarzi@gmail.com

تلفن: ۳۱۱۳۶۸۹۰-۰۵۴