معرفی فصلنامه


معرفی فصلنامه

فصلنامه انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

مرز به عنوان یکی از موضوعات بنیادی در مطالعات جغرافیای سیاسی، پدیده ای ایستا و تغییرناپذیر محسوب نمی شود؛ زیرا پویایی های درونی دارد، واقعیت های جدید می سازد و بر زندگی مردم و ساکنان مناطق مرزی که در مراحلی از دوران زندگی خود مجبور به عبور از آن هستند تأثیر می گذارد. همچنین نمی توان مرز را پدیدۀ جغرافیایی و سرزمینی ساده ای دانست؛ بلکه تمامی انواع مرزها مانند مرزهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و مجازی، همگی ویژگی ها و اهمیت خاص خود را دارند. نکتة کلیدی در پژوهش ها و مطالعات جغرافیدانان این است که مرزها، صرف نظر از اینکه محصول قراردادهای بین المللی، شرایط اقتصادی یا ملاحظات فرهنگی باشند، به لحاظ جغرافیایی نیز یک سازند و نشانگر روابط قدرت تنظیمی درنظر گرفته می شوند.

انجمن "جغرافیا و برنامه‌ریزی مناطق مرزی ایران" به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي برنامه ریزی مناطق مرزی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوطه، همچنین انجام تحقيقات علمي، پژوهشی، اقتصادی، فرهنگي و اجتماعی در سطح ملي و بين‌المللي با همکاری محققان و متخصصاني­ كه به گونه‌اي با علم جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی و علوم مشابه سر و كار دارند؛ تاسیس گردیده است.

این انجمن، به یاری خداوند متعال و همکاری ارزشمند پژوهشگران و محققان عرصه مطالعات جغرافیایی و مرزی، اقدام به اخذ مجوز برای فصلنامه "جغرافیا و برنامه‌ریزی مناطق مرزی ایران" نموده و در حال پیگیری می باشد. استمرار این حرکت علمی منوط به همکاری محققین توانمند کشورمان در ارائه و ارسال مقالات پژوهشی و اصیل است. امیدواریم بتوانیم با همیاری و همکاری شما عزیزان این مسئولیت خطیر را به خوبی به سرانجام رسانیم .

دکتر عیسی ابراهیم زاده

رئیس انجمن جغرافیا و برنامه ­ریزی مناطق مرزی ایران