علوم اجتماعی


معرفی گروه علوم اجتماعی


معرفی
گروه علوم اجتماعی در ابتدا با عنوان گروه مردم شناسي در مقطع كارداني در سال 1377 در دانشكده هنر شروع به كار كرد. از سال 1377 تا سال 1385 در طی يازده دوره تعداد 197 نفر از این گروه فارغ التحصيل شدند. پس از تبديل مقطع کاردانی به كارشناسي در سال 1385، این گروه با عنوان گروه علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی به دانشكده ادبيات و علوم انساني انتقال يافت. بعد از اخذ مجوز پذیرش دانشجو در گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی در سال 1388، عنوان گروه به علوم اجتماعی  تغییر یافت. گروه علوم اجتماعی هم اكنون داراي 9نفر عضو هيأت علمي ثابت است.

 

رشته ها:
*علوم اجتماعي گرايش مردم شناسي
گرایش مردم شناسی از گرایش های اصلی علوم اجتماعی است که حیطۀ آن شناخت تمامی جنبه های حیات اجتماعی انسان ها می باشد. این گرایش دارای 138 واحد و متشکل از واحدهای پایه، الزامی، تخصصی و عمومی می باشد. کل دانشجویان مردم شناسی تا نیمسال دوم 98-1399 ، 54 نفر می باشند

 

*علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري
گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی که از سال 1397 به جامعه شناسی تغییر نام داد و هم اکنون کارشناسی جامعه شناسی عنوان رشته می باشد و تغییری در سیلابس و دروس ایجاد نشده است ، و از گرایش های اصلی علوم اجتماعی است که به مطالعۀ علمی رفتار اجتماعی انسان ها، گروههای اجتماعی و جوامع انسانی می پردازد.کل دانشجویان کارشناسی جامعه شناسی تا نیمسال دوم 98-1399 ،53 نفر می باشند .

کار شناسی ارشد جامعه شناسی  از سال 1397 تا 1398  ، 31 نفر می باشند

سیلابس درسی گروه علوم اجتماعی  ( گرایش مردم شناسی )

نیمسال اول :

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30-101 مبانی  جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (1) 2 - پایه الزامی
12-30-104 مبانی مردم شناسی 2 - پایه الزامی
12-30122 مبانی روان شناسی - مفاهیم اساسی 3 - پایه الزامی
12-30-103 مبانی  جمعیت شناسی 2 - پایه الزامی
12-30-002 ریاضیات پایه 3 - پایه الزامی
12-30105 مبانی فلسفه (1) 2 - پایه الزامی
  جمع 14    
         

در این نیمسال درس زبان عمومی به تعداد 3 واحد الزامی  و دانشجو مجاز به انتخاب 3 واحد درس عمومی دیگر نیز میباشد .

نیمسال دوم :

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30102 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (1) پایه الزامی
12-30-110 روش های مقدماتی تحلیل جمعیت 2 مبانی جمعیت شناسی پایه الزامی
12-30-106 تاریخ  تفکر  اجتماعی در اسلام 2 -- پایه الزامی
12-30-113 زبان تخصصی - مطالعه  متون علوم اجتماعی(1) 2 زبان عمومی پایه الزامی
12-30120 اصول علم اقتصاد 3 -- پایه الزامی
12-30-003 آمار مقدماتی 2 ریاضیات پایه پایه الزامی
12-30-123 روانشناسی اجتماعی 3 مبانی  روانشناسی - مفاهیم اساسی پایه الزامی
12-30216 کلیات حقوق 2 - اصلی انتخابی
  جمع 18    

در این نیمسال  دانشجو مجاز به انتخاب 2 واحد عمومی نیز می باشد .

نیمسال سوم :

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30301 مبانی تعاون 2 مبانی مردم شناسی اصلی انتخابی
12-30201

نظریه های جامعه شناسی(1)

2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) اصلی الزامی
12-30-215 جغرافیای انسانی ایران 2 - اصلی انتخابی
12-30111 اصول علم سیاسیت 2 - پایه الزامی
12-30-302 مردم شناسی فرهنگی 2 مبانی مردم شناسی اصلی انتخابی
12-30-107 آمار در  علوم اجتماعی 2 آمار مقدماتی پایه الزامی
12-30114 زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی (2) 2 زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی (1) پایه الزامی
12-30-112 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 2 مبانی  جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (1) پایه الزامی
  جمع 16    

در این نیم سال دانشجو مجاز به 4 واحد دروس عمومی نیز می باشد

نیمسال چهارم :

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30-213 مردم شناسی ایران 2 مبانی مردم شناسی اصلی انتخابی
12-30-207 نظریه های مردم شناسی 3 نظریه های جامعه شناسی (1) اصلی انخابی
12-30-211 انسان شناسی زیستی 2 مبانی مردم شناسی اصلی انتخابی
12-30-212 محیط شناسی انسانی 2 مبانی مردم شناسی اصلی انتخابی
12-30-220 جامعه شناسی جهان سوم 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) اصلی انتخابی
12-30-210 جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (1) و مبانی مردم شناسی اصلی انتخابی
12-30-202 روش تحقیق نظری 3 آمار در علوم اجتماعی اصلی الزامی
12-30-305 زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی 3 مبانی تعاون تخصصی
    19    

 

نیمسال پنجم :

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30-304 باستان شناسی از دیدگاه  انسان شناسی 2 مبانی مردم شناسی تخصصی
12-30-306 زبان شناسی از دیدگاه  انسان شناسی 2 مبانی مردم شناسی تخصصی
12-30-303 ایل شناسی 2 مبانی مردم شناسی تخصصی
12-30-203 روش تحقیق عملی 2 روش تحقیق نظری اصلی الزامی
12-30-214 تغییرات اجتماعی 3 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم  اساسی (2) اصلی انتخابی
12-30-308- مردم شناسی شهری 2 مبانی مردم شناسی تخصصی
12-30-312 مردم شناسی روستا 2 مبانی مردم شناسی تخصصی
12-30-209 جامعه شناسی سیاسی 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) اصلی انتخابی
  جمع 17    

 در این نیم سال دانشجو مجاز به انتخاب 3 واحد  دروس عمومی نیز میباشد .

نیم سال ششم :

کددرس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30-309 مردم شناسی پیش از تاریخ و جوامع ابتدایی 2 مبانی مردم شناسی تخصصی
12-30-310 نظام های خانواده و خویشاوندی 2 مبانی مردم شناسی تخصصی
12-30-307 فرهنگ  و توسعه 2 مبانی مردم شناسی تخصصی
12-30-204 جامعه شناسی انقلاب 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم  اساسی (2) اصلی الزامی
12-30-315 مردم شناسی هنر   مبانی مردم شناسی تخصصی
12-30-205 جامعه شناسی قشر ها و نابرابری های اجتماعی 2 نظریه های جامعه شناسی(1) اصلی الزامی
12-30-313 نماد و نشانه شناسی 2 مبانی مردم شناسی تخصصی
12-30-208 جامعه شناسی در ادبیات  فارسی 2 نظریه های جامعه شناسی (1) اصلی الزامی
  جمع 16    

در این نیم سال  دانشجو مجاز به انتخاب 4 واحد دروس عمومی می باشد

نیمسال هفتم :

کد در س نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30-314 موزه داری و تکنیک ضبط اسناد 2 مبانی مردم شناسی تخصصی
12-30-206 بررسی مسائل اجتماعی ایران 3 جامعه شناسی قشرها و نا برابری های اجتماعی اصلی الزامی
12-30-219 کار تحقیقی 4 روش تحقیق عملی  
12-30-317 مردم نگاری 2 روش تحقیق نظری تخصصی
12-30-311 مردم شناسی اعتقادات دینی 2 مبانی مردم شناسی تخصصی
12-30-316 انسان شناسی و فرهنگ قاره های ... ( آفریقا، اقیانوسیه ، آسیا، آمریکا ) 2 مبانی مردم شناسی تخصصی
  جمع 15    

 

جدول تعداد کل واحد های درسی و انواع  دروس رشته علوم اجتماعی - گرایش مردم شناسی بر مبنای 138 واحد

نوع درس عمومی پایه اصلی الزامی مشترک اصلی اختیاری مشترک تخصصی کار تحقیقی جمع واحد
تعداد واحد 23 38 19 23 31 4 138

نکات مهم :

- دانشجو  وظف است مطابق  با برنامه های ترمی ، سیلابس  ارائه شده  و ترتیب دروس در هر نیمسال و طول دوره تحصیلی خود  انتخاب واحد نماید .

- دانشجوموظف است 138 واحد درسی  را با رعایت نوع درس و تعداد واحد در طول دوره تحصیلی خود بگذراند در غیر این صورت فارغ التحصیل نخواهد شد

- تعداد واحدهای مجاز برای دانشجو در یک ترم 20 و بر ای دانشجویان با معدل الف ( 17 و بالاتر ) و دانشجویان ترم آخر حداکثر تا 24 واحد می باشد

-در صورتی که بنا به دلایلی دانشجو بخواهد یا ناچار باشد برنامه درسی خود را ( از نظر تعداد واحد، دروس ارائه شده وگروه درسی ) در یک ترم  تغییر دهد ، می بایست با گروه هماهنگ نمایند .

-بجز دانشجویان  ترم اول ، مسئولیت  اننتخاب واحدهای عمومی بر عهده خود دانشجو می باشد لذا ضرورت دارد دانشجویان به موقع  و بر اساس واحد های عمومی ارائه شده در دانشگاه  این واحد هارا انتخاب نمایند .

- کار تحقیقی هر چند در ترم 7 ارائه میشود اما دانشجو موظف است موضوع آنرا با هماهنگی گروه در ترم 6 مشخص و شروع به کار نماید .

- دانشجو موظف است انتخاب واحد هر ترم را در زمان تعیین شده انجام دهد در غیر این صورت گروه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت

- دانشجو موظف است جهت کسب اطلاع از وضعیت تحصیلی خود وتغییرات احتمالی در برنامه های درسی ، کلاسی و امتحانی  به طور مرتب به سیستم گلستان و تابلوی اعلانات گروه مراجعه نماید.

- لازم به یادآوری است که کلیه آئین نامه های آموزشی در سایت دانشگاه موجود می باشد .

 

سیلابس درسی گروه علوم اجتماعی ( گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی ) ( جامعه شناسی)

نیمسال اول

کد درس نام د رس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30101 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم  اساسی (1) 2 - پایه  الزامی
12-30-104 مبانی مردم شناسی 2 - پایه الزامی
12-30-122 مبانی روانشناسی - مفاهیم اساسی 3 - پایه الزامی
12-30-103 مبانی جمعیت شناسی 2 - پایه الزامی
12-30-001 ریاضیات پایه 2 - پایه الزامی
12-30-105 مبانی فلسفه 2 - پایه الزامی
  جمع 14    

 در این نیمسال درس زبان عمومی به تعداد 3 واحد الزامی و دانشجو مجار به انتخاب 3 واحد درس عمومی دیگر نیز می باشد

نیمسال دوم

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30-102 مبانی  جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم  اساسی (1) پایه الزامی
12-30-113 زبان تخصصی - مطالعه  متون علوم اجتماعی (1) 2 زبان عمومی پایه الزامی
12-30-106 تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 2 - پایه الزامی
12-30-110 روش های مقدماتی  تحلیل جمعیت 2 مبانی جمعیت شناسی پایه الزامی
12-30-120 اصول اعلم اقتصاد 3 - پایه الزامی
12-30-003 آمار مقدماتی 2 ریاضیات  پایه پایه الزامی
12-30-123 روانشناسی اجتماعی 2 مبانی  روانشناسی - مفاهیم  اساسی پایه الزامی
  جمع 16    

در این نیمسال دانشجو مجاز به انتخاب 4 واحد  دروس عمومی نیز می باشد .

نیم سال سوم

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30-215 جغرافیای انسانی ایران 2 - اصلی انتخابی
12-30-201 نظریه های جامعه شناسی (1) 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) اصلی الزامی
12-30-111 اصول علم سیاست 2 - پایه الزامی
12-30-112 مبانی تاریخ  اجتماعی  ایران 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم  اساسی (1) پایه الزامی
12-30-328 کاربرد جمعیت شناسی 2 روش های مقدماتی تحلیل جمعیت تخصصی
12-30-114 زبان تخصصی - مطالعه  متون  علوم اجتماعی (2) 2 زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی (1) پایه الزامی
12-30-107 آمار در  علوم اجتماعی 2 آمار مقدماتی پایه الزامی
12-30-302 مردم شناسی فرهنگی 2 مبانی مردم شناسی اصلی ا نتخابی
12-30-301 مبانی تعاون 2 مبانی مردم شناسی اصلی انتخابی
  جمع 18    

در این نیمسال دانشجو مجاز  به انتخاب 2 واحد دروسعمومی نیز می باشد

نیمسال چهارم

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30-221 نظریه های جامعه شناسی (2) 3 نظریه های  جامعه شناسی (1) اصلی الزامی
12-30-202 روش تحقیق نظری 2 آمار در علوم اجتکماعی اصلی الزامی
12-30-220- جامعه شناسی جهان سوم 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم  اساسی (2) اصلی انتخابی
12-30-210 جامعه شناسی ایلات و عشایر 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم  اساسی (1) و مبانی مردم شناسی تخصصی
12-30-331 جامعه شناسی دینی 2 جامعه شناسی تخصصی
12-30-224 جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم  اساسی (1) اصلی انتخابی
12-30-222 جامعه شناسی آموزش و پرورش 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) اصلی انتخابی
  جمع 16    

 در این نیمسال  دانشجو  مجاز به انتخاب 4 واحد دروس عمومی نیز می باشد .

نیمسال پنجم

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30-330 کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 3 روش تحقیق نظری تخصصی
12-30-400 جامعه شناسی کار و مشاغل 3 مبانی جامعه  شناسی - مفاهیم  اساسی (2) اصلی انتخابی
12-30-318 جامعه شناسی روستایی 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم  اساسی (2) تخصصی
12-30-203 روش تحقیق عملی 2 روش تحقیق نظری اصلی الزامی
12-30-320 جامعه شناسی  صنعتی 2 مبانی جامعه  شناسی - مفاهیم  اساسی (2) تخصصی
12-30-225 جامعه شناسی جوانان 2 نظریه های جامعه شناسی (2) اصلی انتخابی
12-30-224 جامعه شناسی  ارتباط جمعی 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) تخصصی
12-30-223 جامعه شناسی پزشکی 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) اصلی انتخابی
  جمع 18    

در این نیمسال دانشجو  مجاز به  انتخاب 2 واحد دروس عمومی  نیز می باشد

نیمسال ششم

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30-214 تغییرات اجتماعی 3 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) اصلی انتخابی
12-30-329 تکنیک های خاص تحقیق 3 روش تحقیق نظری تخصصی
12-30-205 جامعه شناسی قشرها و نابرابر ی های اجتماعی 2 نظریه های  جامعه شناسی(1) اصلی الزامی
12-30-209 جامعه شناسی سیاسی 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) اصلی انتخابی
12-30-319 جامعه شناسی شهری 3 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) تخصصی
12-30-208 جامعه شناسی  در ادبیات فارسی 2

نظریه های جامعه شناسی (1)

اصلی الزامی
12-30-322 جامعه شناسی انحرافات  اجتماعی 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) تخصصی
  جمع 17    

در این نیمسال دانشجو مجاز به انتخاب 3 واحد عمومی  نیز می باشد .

نیمسال هفتم

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
12-30-204 جامعهشناسی  انقلاب 2 مبانی جامعه  شناسی - مفاهیم  اساسی (2) اصلی الزامی
12-30-206 بررسی مسایل اجتماعی ایران 2 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی اصلی الزامی
12-30-325 جامعه شناسی توسعه 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی(2) تخصصی
12-3-0219 کار تحقیقی 4 روش تحقیق عملی  
12-30-326 جامعه شناسی سازمانها 3 مبانی  جامعه شناسی - مفاهیم  اساسی (2) تخصصی
12-30-321 جامعه شناسی خانواده 2 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی (2) تخصصی
  جمع 16    

در این نیمسال دانشجو مجاز به انتخاب 4 واحد دروس عمومی نیزمی باشد

 

جدوب تعداد کل واحد های درسی و انواع دروس رشته  علوم اجتماعی - گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی  بر مبنای 138 واحد

نوع درس عمومی پایه اصلی الزامی اصلی انتخابی تخصصی کار تحقیقی جمع واحد
تعداد واحد 23 38 19 24 30 4 138

 

دروس دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی :

نیمسال اول

ردیف نام درس واحد
1 بینش های جامعه شناسی(1) 2
2 روش تحقیق کمی 2
3 فلسفه علم اجتماعی 2
4 جامعه سنایب سیاسی 2
5 اندیشه  اجتماعی متفکرین مسلمان 2
6 درس اختیاری 2
7 زبان تخصصی ( پیش نیاز ) 2
جمع   12

 

نیمسال دوم :

ردیف نام درس واحد
1 بینش های جامعه شناسی (2) 2
2 روش تحقیق کیفی 2
3

جامعه شناسی  فرهنگی ( تغییرات فرهنگی )

2
4 جامعه شناسی شهری 2
5 درس اختیاری 2
جمع   10

 

نیمسال سوم :

ردیف نام درس واحد
1 بررسی مسائل اجتماعی ایران 2
2 جامعه شناسی انحرافات 2
3 درس اختیاری 2
4 کاربرد کامپیوتر ( پیشنیاز ) 3
5 پایان نامه 4
جمع   13

 

نیمسال چهارم :

 نام درس واحد
پایان نامه( ادامه ) 4