باستان شناسی


معرفی گروه باستان شناسی

گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی در سال 1373 مبادرت به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی باستان شناسی نمود. این گروه در سال 1376 موفق به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی گردید و متعاقباً مقطع کاردانی در دانشکده هنر حذف گردید. گروه باستان شناسی در حفاری های شهر سوخته سیستان  و منطقه بمپور ایرانشهر که با همکاری سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشور صورت می گرفت، همکاریهای صمیمانه ای را داشته است. گروه باستان شناسی در حال حاضر دارای 8 عضو هیأت علمی ویک کارشناس آموزشی وفنی می باشد.مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در سال 1384در این گروه راه اندازی شد و در حال حاضر به صورت باستان شناسی عمومی ارائه می گردد و در نظر است تا درآینده گرایشهای باستان شناسی پیش از تاریخ ،تاریخی و اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد گنجانده شود.

دانشجویان مقطع کارشناسی این گروه جهت گذراندن 20 واحد دروس عملی حفاری وکاوش با همکاری سازمان میراث فرهنگی به محوطه های باستانی استان اعزام می گردند.

لازم به ذکر است دوره شبانه باستان شناسی نیزاز سال 1384 به جمع دوره های این گروه اضافه گردید. این گروه از سال 1381 تا کنون به بررسی و حفاری باستان شناسی در محوطه های اقماری شهر سوخته سیستان و حوزه رودخانه بمپور اشتغال داشته که نتایج حاصل از آن به صورت گزارشهای باستان شناسی منتشر گردیده است.

گروه باستان شناسی از سال 1391 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری نیز نموده است و هم اکنون 6 دانشجو در این مقطع در حال تحصیل می باشند.

سیلابس دورس رشته باستان شناسی مقطع کارشناسی:

نیمسال اول:

شماره درس نام درس نوع پیشنیاز واحد
12-32-101 تاریخچه علم باستان شناسی پایه - 2
12-32-102 بررسی تمدنها از نظر قرآن کریم پایه - 2
12-32-103 جغرافیای تاریخی ایران پایه - 2
12-32-104 اصول و مبانی انسان شناسی پایه - 2
12-32-106 مبانی فرهنگی باستان شناسی پایه - 2
12-32-108 حفظ آثار باستانی1 پایه - 2
12-32-201 هنرمند باستانی اصلی - 2
      جمع واحد 14

نیمسال دوم :

شماره درس نام درس نوع پیشنیاز واحد
12-32-105 اسطوره شناسی پایه - 2
12-32-107 تاریخ عمومی هنر پایه - 2
12-32-202 باستان شناسی و هنر ایلام اصلی - 2
12-32-203 باستان شناسی و هنر اسلامی ایران 1 اصلی - 2
12-32-204 باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین اصلی مبانی فرهنگی باستان شناسی 2
12-32-205 باستان و هنر آسیای صغیر اصلی - 2
12-32-302 روش کاوش و بررسی آثار باستانی تخصصی - 2
12-32-303 موزه داری تخصصی - 2
      جمع واحد 16

نیمسال سوم :

شماره درس نام درس نوع پیشنیاز واحد
12-32-207 باستان شناسی پیش از تاریخ ایران اصلی -  
12-32-208 باستان شناسی هنر ماد و هخامنشی اصلی -  
12-32-209 باستان شناسی و هنر اسلامی 2 اصلی باستان شناسی و هنر اسلامی 1  
12-32-211 باستان شناسی مصر باستان اصلی -  
12-32-213 هنر یونان و روم باستان اصلی -  
12-32-212 کتاب آرایی اصلی -  
12-32-210 حفاظت اشیاء  باستانی 2 اصلی حفظ آثار باستانی 1  
      جمع واحد  

نیمسال چهارم:

شماره درس نام درس نوع پیشنیاز واحد
12-32-214 باستان شناسیی ایران در آغاز شهر نشینی اصلی باستان شناسی پیش از تاریخ ایران 2
12-32-215 باستان شناسی اشکانی اصلی باستان شناسی هنر ماد و هخامنشی 2
12-32-216 باستان شناسی و هنر اسلامی 3 اصلی پباستان شناسی و هنر اسلامی 2 2
12-32-217 هنر فلز کاری اسلامی اصلی - 2
12-32-218 هنر و معنماری بین النهرین در دوران تاریخی اصلی باستان شناسیب پیش ار تاریخ بین النهرین 4
12-32-219 شناخت سکه و مهر و تابلت اصلی - 4
      جمع واحد 16

نیمسال پنجم:

شماره درس نام درس نوع پیشنیاز واحد
12-32-211 مبانی و تطور انسان اصلی - 2
12-32-22 باستان شناسی ایران در هزاره اول ق.م اصلی باستان شناسی ایران در آغاز شهر نشینی 2
12-32-224 باستان شناسی و هنر ساسانی اصلی باستان شناسی اشکانی 2
12-32-301 طراحی و ترسیم مدارک تخصصی   4
12-32-226 خطوط باستانی ایران 1 اصلی   2
12-32-225 سیر تحول خطوط و خواندن کتیبه های اسلامی اصلی   4
12-32-223 استخوان شناسی اصلی   2
      جمع واحد 18

نیمسال ششم:

شماره درس نام درس نوع پیشنیاز واحد
12-32-308 کاوش در عمل تخصصی - 10
12-32-309 بررسی آثار باستانی تخصصی - 3
12-32-310 طبقه بندی سفال تخصصی - 4
12-32-307 طراحی فنی سفال تخصصی - 3
      جمع واحد 20

نیمسال هفتم :

شماره درس نام درس نوع پیشنیاز واحد
12-32-220 تاریخ هنر نقاشی در ایران اصلی - 2
12-32-227 خطوط باستانی ایران 2 اصلی - 2
12-32-228 باستان شناسی و هنر سرزمین  های اسلامی اصلی - 4
12-32-229

هنر خاور دور یا چین و زاپن

اصلی - 2
12-32-230 تکنیک وهنر سفالگری در دوره  اسلامی اصلی - 2
      جمع واحد 12

 

دروس عمومی ( 22 واحد) + ( 2 واحد ) اختیاری الزامی

12-12-070 فارسی عمومی 3
12-14-070 زبان عمومی 3
18-16-080 تربیت بدنی 1
18-16-083 ورزش1 1
30-22-015 اندیشه اسلامی 1 2
30-22-016 اندیشه اسلامی 2 2
30-22-018

حقوق اجتماعی و سیاس در اسلام

( این در س را می توان به جای اندیشه اسلامی 1 و یا اندیشه اسلامی 2 جایگزین کرد.)

2
30-22-022 اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم )  
30-22-031 انقلاب اسلامی ایران 2
30-22-042 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2
30-22-051 تفسیر موضوعی قرآن 2
30-22-056 دانش خانواده و جمعیت 2
14-16-800 مبانی کارآفرینی( اختیاری - الزامی )  ورودی 97 و بعد از آن 2

سیلابس کارشناسی ارشد باستان شناسی  ( گرایش تمدن و فرهنگ  اسلامی ایران و سرزمین های دیگر )

نیمسال اول :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-601 تأثیر و تأثر تمدنهای باستانی ایران به کشورهای همجوار تخصصی 2
12-32-602 شناخت سکه ها ، مهرها و الواح باستانی ( تابلت) تخصصی 2
12-32-603 هنرهای کاربردی در دروه اسلامی تخصصی 2
12-32-607 روش کاوش و بررسی آثار باستانی تخصصی 2
12-32-629 روش تحقیق تخصصی 2
    جمع واحد 10

نیمسال دوم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-630 شناخت باستان شناسی صدر اسلام تا قرن پنجم تخصصی 2
12-32-634 شناخت و بررسی تمدن و فرهنگهای سرزمین های اسلامی آفریقایی تخصصی 2
12-32-635 شناخت و بررسی تمدن فرهنگهای شرق ایران تخصصی 2
12-32-663 شناخت و بررسی باستان شناسی از قرن پنجم تا نهم  هجری قمری تخصصی 4
    جمع واحد 10

نیمسال سوم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-632 شناخت باستان شناسی از قرن دهم  تا عصر حاضر تخصصی 3
12-32-633 شناخت و بررسی فرهنگ و هنر دوران اسلامی تخصصی 3
12-32-637 هنر فلز کاری اسلامی تخصصی 2
12-32-707 پایان نامه پروژه 4
    جمع واحد 12

نیمسال چهارم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-700 ادامه پایان نامه پروژه 0

از نیم سال سوم به بعد، دانشجو تا زمان دفاع باید در هر نیمسال ادامه پایان نامه  را انخاب نماید .

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش دوران تاریخی ایران :

نیمسال اول :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-601 تأثیر و تأثر تمدنهای باستانی ایران به کشورهای همجوار تخصصی 2
12-32-602 شناخت سکه ها ، مهرها و الواح باستانی ( تابلت) تخصصی 2
12-32-603 هنرهای کاربردی در دوره اسلامی تخصصی 2
12-32-607 روش کاوش و بررسی آثار باستانی تخصصی 2
12-32-629 روش تحقیق تخصصی 2
    جمع واحد 10

نیمسال دوم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-620 باستان شناسی دوره تاریخی  ایلام تخصصی 2
12-32-621 باستان شناسی دوره تاریخی ماد تخصصی 2
12-32-622 باستان شناسی تاریخی دوره هخامنشی تخصصی 2
12-32-623 باستان شناسی تاریخی دوره اشکانی تخصصی 2
12-32-625 باستان شناسی بین النهرین از آغاز ادبیات تخصصی 3

 

  جمع واحد 11

نیمسال سوم :

شماره درس نام در س نوع واحد
12-32-624 باستان شناسی دوره تاریخی ساسانی تخصصی 2
12-32626 باستان شناسی بین النهرین در طول هزاره دوم و اول تخصصی 3
12-32-627 باستان شناسی دوره تاریخی یونان تخصصی 2
  پایان نامه پروژه 4
    جمع واحد 11

نیمسال چهارم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-700 ادامه پایان نامه پروژه 0

ار نیم سال سوم به بعد دانشجو باید تازمان دفاع در هر نیمسال ادامه پابان نامه را انتخاب نماید

سیلابس ارشد گرایش پیش از تاریخ :

نیمسال اول :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-601 تأثیر و تأثر تمدنهای باستانی ایران به کشورهای همجوار تخصصی 2
12-32-602 شناخت سکه ها، مهرها و الواح باستانی ( تابلت) تخصصی 2
12-32-603 هنر های کاربردی در دوره اسلامی تخصصی 2
12-32-607 روش کاوش و بررسی آثار باستانی تخصصی 2
12-32-629 روش تحقیق تخصصی 2
    جمع واحد 10

نیمسال دوم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-009 باستان شناسی پیش ا ز تاریخ بین النهرین  از آغاز تا پایان جمع آوری غذا تخصصی 2
12-32-641 شناخت و بررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران تخصصی 3
12-32-643 شناخت تکنیک و هنر سفالگری پیش از تاریخ ایران تخصصی 2
12-32-646 شناخت  تمدنهای پیش از تاریخ آسیای صغیر تخصصی 2
12-32-647 شناخت و بررسی تمدنهای دره سند هاراپاو موهنجودارو تخصصی 2
    جمع واحد 11

نیمسال سوم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-016 شناخت  و بررسی تمدنهای پیش ازتاریخ ایران در آغاز شهر نشینی تخصصی 3
12-32-017 باستان شناسی پیش از تاریخ ایران در هزاره اول قبل از میلاد تخصصی 2
12-32-018 باستان شناسی بین النهرین از آغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات تخصصی 2
12-32-707 پایان نامه پروژه 4
    جمع واحد 11

نیمسال چهارم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-700 ادامه پایان نامه پروژه 0

ار نیم سال سوم به بعد دانشجو باید تازمان دفاع در هر نیم سال ادامه پایان نامه را انتخاب نماید. 

سیلابس دکتری  باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ:

نیم سال اول:

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-652 کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در باستان شناسی تخصصی 2
12-32-653 مطالعات جغرافیایی و  اکولوژیکی در مناطق باستانی ایران تخصصی 2
12-32-654 بررسی سیستماتیک آثار باستانی مناطق مختلف ایران تخصصی 2
    جمع واحد 6

نیمسال دوم:

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-655 بررسی کلی باستان شناسی پیش از تاریخ ایران تخصصی 4
12-32-658 بررسی کلی باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین تخصصی 2
    جمع واحد 6

نیمسال سوم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32011 انسان شناسی جسمانی و فرهنگی تخصصی 2
12-32-659 گاه نگاری  دوران پیش از تاریخ تخصصی 2
12-32-013 بررسی نظریه های باستان شناسی دوران پیش از تاریخ تخصصی 2
    جمع واحد 6

نیم سال چهارم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-701 ارزیابی امتحان جامع تخصصی 0

نیم سال پنجم:

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-702 پایان نامه دکتری 1 پروژه 6

نیم سال ششم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-703 پایان نامه دکتری 2 پروژه 6

نیم سال هفتم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-704 پایان نامه دکتری 3 پروژه 6

سیلابس دکتری باستان شناسی گرایش دوران اسلامی :

نیمسال اول :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-652 کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در باستان شناسی تخصصی 2
12-32-653 مطالعات جغرافیایی و اکولوژیکی در مناطق باستانی ایران تخصصی 2
12-32-654 بررسی سیستماتیک آثار باستانی مناطق مختلف ایران تخصصی 2
    جمع واحد 6

نیمسال دوم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-008 بررسی کلی باستان شناسی دوران  اسلامی مکتب ایران 1 تخصصی 3
12-32-010 بررسی کلی باستان شناسی مکاتب مصر - مغرب - شام تخصصی 3
    جمع واحد 6

نیم سال سوم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-007 جغرافیای تاریخی فرهنگی سرزمین  های اسلامی تخصصی 2
12-32-006 حکمت و هنر اسلامی تخصصی 2
12-32-015 بررسی نظریه های باستان شناسی دوران اسلامی حفاظت و مرمت آثار دوران اسلامی اختیاری 2
    جمع واحد 6

نیم سال چهارم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-701 ارزیابی امتحان جامع تخصصی 0

نیمسال پنجم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-702 پایان  نامه دکتری 1 پروژه 6

نیمسال ششم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-703 پایان نامه دکتری2 پروژه 6

نیم سال هفتم :

شماره درس نام درس نوع واحد
12-32-704 پایان نامه دکتری 3

پروژه

6