امکانات گروه


امکانات گروه

10

- آتليه نقشه کشي معماري

- کارگاه ساخت ماکت

- كتابخانه تخصصي

- سالن ارائه پروژه

- مركز رايانه

- كارگاه چوب و حجم

- كارگاه مرمت

- كارگاه تزئينات وابسته به معماري

- كارگاه مرمت نقاشي وآثار

- امکان استفاده از کارگاه هاي ساير رشته هاي هنري مثل صنايع دستي ، نقاشي ، مرمت ، فرش و...